virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon  multikulti poliglott szövegjáték

Munkanapló
(kronológia alulról felfelé)

2005. április 12. A napokban a Holmi honlapjáról már letölthetővé váltak az egyes anyagok, így a Tejmozi is. Ennek apropóján én is elhelyeztem novelláim között ezt a tömörebb változatot: Tejmozi.

Ezzel én lezártnak tekintem az Egy mondat a... című interakciót. Úgy veszem, hogy a kétféle novellaváltozat más-más funkciót tölt be: az 53 idézetet tartalmazó prózamű az interakció végszövegének minősül, az idézetek nélküli változat pedig a projektum másik eredményeként novelláim sorában számít véglegesnek.

Ami ezután következik - ha következik - az már az utóélet.

Ezúton ismét megköszönöm a szövegjáték szabályait betartó minden résztvevőnek szíves közreműködését.

2005. április 6. A minap levelet váltottam Várady Szabolccsal, tőle tudom, hogy megnyílt a Holmi honlapja. A teljes üzem csak egy pár nap múlva kezdődik, de abban máris megbizonyosodhattam, hogy a márciusi lapszámban megjelent a Tejmozi tömörebb, idézetek nélküli változata. Amint htm-formátumban is felteszik az anyagokat, én is közzéteszem itt ezt a redukált szövegváltozatot. Az alábbi "fordulat" okán, azt hiszem, ezt a változatot fogom véglegesnek tekinteni.

2005. március 31. Tegnap meglepő (vagy nem is annyira?) dolog történt.

Végre megírtam az alábbi bejegyzésben már említett újabb körlevelet. Tudva, hogy az eredeti mondatok szerzői között akadnak, akik már nem élnek, illetve olyanok is, akik "élő klasszikusként" megközelíthetetlenek számunkra; továbbá sokukkal a műfordítóknak nincsen semmilyen kapcsolata - ám, mutatja Szabó Palócz Attila példája - olyan esetek is akadnak, amikor a vendégmondat tolmácsolója baráti viszonyban áll a fordított szerzővel - nos, ezeket a körülményeket figyelembe véve arra kértem a játékban részt vevő 30 műfordítót, hogy amennyiben a projektum ilyetén folytatása kedvük szerint való és a további közreműködést vállalni tudják, továbbá ha fel tudják venni a kapcsolatot az eredeti mondatok szerzőivel, akkor legyenek szívesek értesíteni őket az interakcióról, annak menetéről és eredményéről. A végső cél ebben a fázisban az lenne, hogy a projektum híre (és esetleg végterméke, a Tejmozi is) nyilvánosságot kapjon idegen nyelveken.

Mint általában a fontosnak gondolt leveleken, ezen is elég sokat dolgoztam, igyekeztem pontosan fogalmazni, és azon voltam, hogy a lehető legudvariasabb hangot üssem meg, de fölöslegesen mégsem körülményeskedjem, egyszersmind bőven megengedjem a játékostársaknak, hogy ez elől az újabb felkérés elől minden további nélkül kitérjenek.

Volt, aki szinte azonnal visszaírt, megköszönte a levelemet, a legtöbben (egyelőre) nem válaszoltak. Egyvalaki akadt, aki váratlan (vagy nem is annyira?) módon reagált.

Cséka Gyuri (kivételesen a saját nevén) két helyre is ezt írta be a honlapom Fórumába: "Ezennel bejelentem, hogy Balla D. Károly: Tejmozi c. szövegéhez/be adott Szorokin-idézetet valójában én írtam." - (lásd a #1717-es bejegyzést) Tehát nem levélben válaszolt, hanem - egy évvel a mondat beküldése után - nyilvánosan bejelentett valamit. Lényegében azt, hogy csalt, hamis kártyákkal játszott, nem tartotta be a játékszabályokat. Az eredeti felkérésben ugyanis ez a pont is szerepelt:

"Bár komolysága mellett hangsúlyozni kívánom a projektum játékos jellegét, ezúttal mégis azt kérem, hogy ne fiktív, hanem létező szerzők létező műveiből származzanak a mondatok, és minden fordító saját nevén szerepeljen a játékban." (Lásd a felkérés 9. pontját) Nos, Gyuri az általa "fordított" mondatot ugyan létező szerző szájába adja, a mű bibliográfiai adatait is megadta, azonban ez egy fiktív, egy ál-Szorokin mondat, hiszen ő maga, Cséka alkotta, bár, szó se róla, elég jól átvette a kérdéses Szorokin-novella szóhasználatát, hangulatát. No meg: a halál és az idő fogalmának a szerepeltetése nekem nagyon is jól jött, a Tejmozinak egy fontos epizódját inspirálta ez a kapott szövegdarab.

A dolognak egyébként van egy kis előzménye. Elsőre Gyuri ennek a mondatnak a fordítását küldte be:

"Жрать оппортунистическое течение, возникшее в Российской социал-демократической рабочей партии после революции 1905-1907 гг., требовавшее отзыва социал-демократических депутатов из Государственной думы, отказа от использования легальных форм борьбы и фактически проводившее политику изоляции партии от рабочего класса."

Ezt így interpretálta:

"Falni: opportunista áramlatot, amely az 1905-1907-es forradalom után, az Orosz Szociáldemokrata Munkáspártban keletkezett; amely megkövetelte a szociáldemokrata képviselők visszahívását az Állami Dumából; lemondást a harc legális formáinak felhasználásáról; és amely valójában a dolgozó népet a párttól izolálni kívánó politikát folytatott."

- ezt a mondatot én nem tudtam elfogadni, és nem is annyira a grammatikai nehézkessége (és szerintem pontatlan fordítása) miatt, hanem mert ez sem felelt meg az eredeti felkérésnek, amelyben kértem a dátumok, konkrét helyszínek és nevek mellőzését (a fenti mondatban mindezek előfordulnak). (Képzeljük el, ha minden idézetben ilyen konkrétumok szerepeltek volna!!) Gyurinak megírtam kifogásaimat, másik mondatot kértem, erre küldött újat, látszólag ugyanabból a Szorokin-novellából:

"Falni: egy hideg reggelt, amikor a halál, mint egy kemény, kérges csizma arcodba rúg, arcodba tapos, és jajgatni sincs időd, sírni sincs időd, semmire sincs időd, mert épp az időd vész el, a te időd, de ezáltal minden idő: halott vagy." Vlagyimir Szorokin: Zsraty! (Falni!) In: Szobranyije szocsinyenyij v treh tomah. (Összegyűjtött művek három kötetben) Ad Marginem, Moszkva, 2002.

Nos, ez nagyon tetszett: épp az ilyen elvont, inkább hangulatot-érzületet-gondolatot közvetítő szövegrészek voltak a leghasználhatóbbak, később ezek mozdították előre a novellámat. A hideg téli reggel és főhősöm kozmikus éhsége az apai faházban a Tejmozi megfelelő részében éppen innen származik. Ezért hát voltaképp hálával tartozom Cséka Gyurinak a remek mondatért, még ha beküldésével fel is rúgta az írott játékszabályokat, és ha ezt csak azután jelentette is be, amikor az interakció érdemi része lezárult.

(Hogy a mondat eredetiségét nem ellenőriztem, az talán érthető: a játékostársak 18 nyelvből fordították az 53 magyarul még meg nem jelent vendégszöveget, hogy is nézhettem volna utána mindegyiknek - a cél éppen az volt, hogy az ő ismereteiket felhasználva, az ő tudásukat a játék számára "kölcsön kérve" írjak novellát. Az pedig meg sem fordult a fejemben, hogy a részvevők valamelyike nem azt a játékot játssza, mint amelyikre felkértem, s amelyet ő is elfogadott.)

A kérdés ezek után az, hogy mit tegyek a novellaszöveggel. Irtsam-e ki belőle ezt az idézetet, s magát a mondatot is töröljem-e a jegyzékekből? Ezt persze megtehetném (hiszen a Tejmozi redukált változatában egyetlen idézet sem szerepel), formálisan kiiktathatnám a csalás szövegtényeit - de a nyoma akkor is megmaradna, én legalábbis látnám, érezném, tudnám: valahányszor a faházikóbeli téli reggelhez érnék a szövegben, mindig eszembe jutna az epizód keletkezésének összes körülménye. Arról nem is beszélve, hogy a szöveg ebben a formájában nyomtatásban már megjelent (ha Gyuri eljárása valamiben elmarasztalható, akkor ebben: a nyomtatott publikáció előtt kellett volna szólnia; feltéve persze, hogy a célja a megtréfálásom volt, és nem pedig a lejáratásom - az utóbbit sejtve kockáztatom meg, hogy ez a fordulat nem is annyira meglepő). Megjelenés alatt áll a redukált változat is a Holmiban: a korrektúrát hetekkel ezelőtt jóváhagytam - abban ugyan maga a mondat nem szerepel, de a novella végén felsorolom a keletkezéséhez egy-egy mondattal inspirációt adó szerzőket, műveket, fordítókat - és ott is szerepel Szorokin meg Cséka. A Holmi talán már meg is jelent, vagy legalábbis ki van nyomtatva... Így hát ezeken a dolgokon már nem változtathatok, Gyuri dörzsölheti a tenyerét. (Utoljára Fodor Géza hozott hasonló helyzetbe 25-26 éve: akkor közreműködésemmel egy neki tulajdonított Baka Isván-vers jelent meg az ő neve alatt; most egy Cséka-mondat jelent meg Szorokinnak tulajdonítva. Vajon melyikük követelhetne tőlem elégtételt: Gyuri vagy Vologya?)

Amit megtehetek: a honlapomon szereplő internetes változatokban egy-egy lábjegyzetben utalni fogok a történtekre. Végül is a Tejmozi keletkezéstörténetéhez most már ez a meglepő (vagy nem is annyira?) epizód is hozzátartozik.

*

Egy játékot persze nem szabad túlságosan komolyan venni. Nem történt tragédia. A szerepjátékokat én is szeretem és "nagyban" űzöm; ám itt talán másról van szó. Ha valaki odaül a többiekhez a játékasztal mellé, akkor, szerintem, illik betartania azokat a játékszabályokat, amelyek szerint a többiek játszanak. Aki ezt nem teszi, az nem jópofa, hanem csaló. Sajnálom, hogy Gyuri elrontotta ezt a játékot - amiért is az összes többi játékostárstól ezúton kérek elnézést -, de azt hiszem, csak magamat okolhatom emiatt, és bosszankodás helyett inkább levonom a bennem már rég érlelődő következtetéseket.

*

De azért szeretlek, Gyuri!

2005. március 21. Egyetlen szövegoldalon először tettem közzé a Tejmozi teljes verzióját: LÁSD.

Meglepetésemre Szabó Palócz Attila pedig elébe jött a megkeresésemnek. Most, hogy lezárult az interakció egy fontos fázisa, lassan el akartam indítani a következőt: az idegen nyelvű mondatokat interpretáló fordítók révén utat, csatornát találni a mondatok szerzői felé - már ahol ez lehetséges, és ahol a szándék a közvetítőben is megfogalmazódik. Szép és okos, az interakció "filozófiáját" is érintő levelet akartam írni a napokban (ezt meg is fogom tenni), aminek elébe vágva SzPA arra kért levelében, küldjem el neki a teljes Tejmozit + a naplómat + a fordított mondatokat, és ezt hazalátogatva eljuttatná montenegrói "társszerzőnknek"; ehhez persze előbb le kell fordíttatni az ő nyelvére. Nos, pontosan ilyen utóéletet szántam legszebb álmaimban a Tejmozinak.

2005. március 19. Cseke Gábor még a múlt héten elküldte szubjektív "olvasói" megjegyzéseit - mint a sorozat zárszavát. Elolvastam, tetszett, de pár dolgot hozzáfűztem levélben, azzal, hogy ha gondolja, a megjegyzéseimet felhasználhatja. Ezt úgy értettem, hogy saját szövegébe bedolgozhatja. Ő azonban úgy gondolta, a levél egészét betűzi jegyzete után (kivéve azt a közlést, amelyről írtam, hogy nem publikus). Ezt még követte az idézetek forráshelyének teljes listája - így jelent meg a mai Romániai Magyar Szó mellékletében. LÁSD

Ezzel egy újabb fontos fázis zárult le az interakció történetében. Érdekes, hogy ez majdnem pontosan egy évvel azután történt, hogy a vendégmondatok beérkeztek hozzám.

2005. március 12. A Tejmozi 5., befejező részének megjelenésével először látott napvilágot a prózaműnek a korábban közzétett műhelyszövegekben nem szereplő záró szakasza, és ezzel először jelent meg a Tejmozi teljes verziójú végleges szövege.

Szinte ezzel egyidejűleg kaptam meg korrektúrára a Holmitól a másik, redikult változatot korreltúrára - így ennek megjelenése is rövidesen várható.

március 5. Tejmozi, 3 | Tejmozi, 4

Még nem írtam arról, hogy Cseke Gábor jelezte: a novella lefutása után egy záró rész erejéig ő fogja - olvasói szempontból - értékelni, elemezni a projektumot. Ezt nagy érdeklődéssel várom.

február 22. Az Erikanet honlapján, amely nemrégiben indult, mint "egységes regionális információs közművelődési adatbázis", tegnapi dátummal a következő tudósítás jelent meg:

'Engedjétek hozzám a mondatokat'
- multikulturális interakció

A kárpátaljai Ungváron élő író, Balla D. Károly éppen egy évvel ezelőtt indította el poliglott interakcióját Egy mondat a… címmel.

Ennek lényege: idegen nyelvekben-kultúrákban otthonos kollégáit megkérte, hogy egy eddig magyarul még meg nem jelent külföldi kortárs prózaműből fordítsanak le számára egyetlen fontosnak tartott mondatot azzal a céllal, hogy ő készülő saját prózaművébe beépíthesse őket. Ahogy a projektum elméleti alapvetésében írta: „Úgy képzelem, hogy a jó mondat egy DNS-molekulához hasonlatos: magában hordja a szervezet egészét meghatározó kódot. Ha táptalajra tudnánk helyezni, miután kiemeltük anyaszövegéből, az eredetivel azonos textus sarjadna belőle. Ha pedig értő kezek idegen szövegbe emelik, a jó mondat egyrészt szervesül új környezetével, másrészt kommunikációs folyosót nyit önnön eredetéhez. Több mondatból több hajtás fakad, megannyi büszke dimenzió, rejtett vágya és konok akarása annak, hogy együtt kimérjék a lét intertextuális terét.”
A 18 nyelvből 30 műfordító-játékostárs által tolmácsolt mondatokat az ötletgazda saját írói honlapján tette közzé, később ugyanitt jelentette meg részeredményeit öt műhelyszöveg formájában. Ezek a még nem végleges novellarészletek 43 idegen nyelvű szerző összesen 53 beérkezett szövegrészletét „építették magukba”. Valamennyit sikerült megtartani az utómunkák során is. A véglegesnek tekintett, szinte kisregény terjedelmű prózamű publikálására a Románia Magyar Szó c. bukaresti napilap vállalkozott, ennek Színkép c. mellékletében januártól kezdődően előbb a projektum menetét, a szerző munkanaplóját, egy vele készült interjút és szakmai véleményeket összegző bevezetők jelentek meg Cseke Gábor szerkesztésében, majd a lap februártól sorozatban közölni kezdte Balla D. Károly Tejmozi c. elbeszélését. Ezzel párhuzamosan az egyes részletek az említett honlapon is megjelennek, az interneten böngészők ezen a címen követhetik nyomon az interakciót: http://hhrf.org/ungbereg/pans/1mondat/

Forrás: Pánsíp

Az eredeti híranyagot LÁSD ITT

február 11. Tejmozi, 2 - szépen megyeget a sorozat!

február 11. Az Egy mondat a világ sorozat 3. részének február 5-i megjelenése után ma este felkerült az RMSz honlapjára a holnapi lapszám, benne a novellám első része, benne 13 vendégszöveg. Voltaképp most érzem először a nyilvánosságra hozatalt megtörténőnek. LÁSD

január 29. Megjelent az Egy mondat a világ sorozat 2. része.

január 22. Ma elindult a Romániai Magyar Szó SZÍNKÉP c. mellékletében az Egy mondat a világ című sorozat - Cseke Gábor szerkesztésében. A néhány bevezető részben a projektum egészének az ismertetése történik, megtűzdelve naplórészleteimmel, Rácz Péter kommentárjaival és Gergely Tamás interjújával, majd pedig a teljes Tejmozi-szöveg kerül közlésre.

Nem pontosan így terveztem a projektum lezárását, de végül örülök annak, hogy így alakult.

Elkészítettem az interakció híroldalát, itt követhető a fontosabb események kronológiája is. >>LÁSD

2005. január 3. Két nap alatt, eléggé unalmas, mechanikus munkával az UngParty rendszeréből „kimentettem” ide a projektum teljes anyagát; sikeres lezárása bízhatóan szintén itt történik majd.

 

2004

2004. december 30. Fontos újabb fejlemények. Elmaradtam ezek dokumentálásával, így most utólag, az év lassan betelvén, pótolom a mulasztást.

A beszámolóm azzal szakadt meg, hogy szeptemberben a Mozgó Világ részére elkészítettem a Tejmozi redukált, tömörített, és a vendégmondatoktól megfosztott verzióját - és vártam a reagálást. Pár nappal később Mező Feri telefonban mondta el, hogy mégis inkább az Egy manzárdőr feljegyzései című anyagomat közölnék (ezzel indult a naplósorozat), ez nagyon tetszett a szerkesztőségben, a novella azonban kicsit hosszú is, kicsit spekulatív is, nem igazán illik a lap profiljába - inkább eltekintenének a közlésétől. Ezután tettem még egy kísérletet a Beszélőnél is. Gács Anna néhány hét múlva válaszolt: „Köszönöm a szépséges novellát, de fájó szívvel azt kell mondanom, a Beszélőben, mely nem szépirodalmi lap, sajnos ilyen hosszú szépirodalmi szöveget nem tudunk közölni. Pedig igazán izgalmas a szöveg is, és a keletkezésének története is. Remélem, hogy hamar találsz neki helyet”. Hogy nem vág a profiljukba, be kellett látnom, ugyanúgy, ahogy a Mozgó esetében is.

Jobb ötletem nem lévén pár újabb napot dolgoztam a szöveggel, picit módosítottam a szerkezetén, csiszolgattam a stílusát. Eközben megerősödött a véleményem, hogy a kihagyott mondatok (a néhány nehezen szervesültet kivéve) implicite nagyon is benne vannak ebben a szövegben is. Én, aki pontosan tudom, mit hagytam ki, úgy érzem: a hiányuk révén jelenlétük, ha lehet, még karakteresebb. Ezt nagyon érdekesnek találom, és valamilyen módon mindez visszacsatol hiányregényemre, a Szembesülésre, amelynek élén ez az aforizma található: „Nem hiánya jellemzi-e leginkább a Jelenvalót?”.

Amikor úgy éreztem, nincs több tennivalóm a szöveggel, vettem egy nagyon mély lélegzetet és elküldtem a Holminak. (Ez a véglegesnek tekintett „rövid” variáns 46 ezer karakternyi.) Gyanúsan sokáig késett válasz. Már kezdtem úgy érezni, hogy talán mégis túlbecsültem a művemet, és nemcsak hogy nem kiugróan jó írás ez, hanem még a tőlem elvárható szintet sem éri el; hiába dolgoztam vele hónapokig. Amikor már majdnem lemondtam róla, érkezett Réz Pál főszerkesztőtől az e-mail (!) : „Kedves Károly, novelládat többen is elolvastuk, innen a késedelem. Erős, okos, ravasz írás! Szívesen közöljük. Kis türelmedet kérem - sok az elfogadott kéziratunk.” Huh!!! Ekkor december 8-át írtunk.

És ezzel szinte párhuzamosan ébredt fel az érdeklődés egy egészen másik, távoli helyen az eredeti webakció iránt...

A további fejleményeket „rendes” (nem munka-) naplómból reprodukálom:

December 12. Alig pár napja lelkendeztem azon, hogy a Holmi elfogadta közlésre Tejmozi c. novellámat, amely a néhány hónapja elaltatott Egy mondat a... c. interakcióm egyik végterméke. Ma pedig Cseke Gábortól kaptam levelet: a Romániai Magyar Szó mellékletében leközölnék sorozatban az anyagot, nemcsak a novellát, hanem a járulékos szövegeket is, így a munkanaplóm egyes részeit. Boldogan visszaírtam: állok elébe, épp csak a teljes verziójú szöveggel még nem vagyok készen. Ha pár hónappal ezelőtt érkezik ez a felajánlás, talán már rég le is zárhattam volna az interakciót: egyik oka annak, hogy megtorpantam, épp a „szakmai érdeklődés” hiánya volt. Lehet, hogy most új lendületet kap az egész, talán még Gergely Tamás sehol meg nem jelent, és ez ügyben velem készített kisinterjúja is helyet kaphat valahol.

December 22-én számoltam be arról naplómban, hogy Cseke Gábor újabb levele ismét fellelkesített, s hogy most már haladéktalanul hozzá is látok a munkához. Tegnapelőtt pedig ezeket írtam:

December 28. Két napi munkával véglegesítettem Tejmozi c. „multikulti” novellámnak azt a változatát, amelyben benne foglaltatnak az Egy mondat a... nevezetű interakcióm keretében kapott, más nyelvekből fordított idézetek, még ám mind az 53. Korábban beszámoltam itt róla, hogy újra aktuálissá úgy vált ez a lezáratlan (és általam kicsit félre is tett) interakcióm, hogy Cseke Gábor megkeresett: a Romániai Magyar Szó mellékletében sorozatban lehoznák a teljes novellát. Igen ám, csakhogy a korábbi műhelyszövegekből egybeszerkesztett és a még sehol nem publikált utolsó résszel lezárt verziót egyrészt még nem vetettem végső csiszolás alá, másrészt készült belőle egy redukált, vendégmondatok nélküli változat (a Holmi részére); ez utóbbin elég sokat dolgoztam, és a stiláris javításokat, tartalmi tömörítéseket, a novella javát szolgáló húzásokat, ahol lehet, át akartam vinni a teljesebb variánsra is. (A rövidítések közül persze csak azokat, amelyek nem egy-egy citátum beépítése kedvéért tett kitérőkre vonatkoztak.)
Eközben - miután hónapok óta nem foglalkoztam a szöveggel és kellően eltávolodtam tőle - azt is megállapíthattam, hogy a korábban nagyon disszonáns hangot megütőnek, oda nem illőnek tartott vendégmondatok korántsem lógnak ki annyira a novellámból, mint éreztem. A néhány hónapra magára hagyott mű mintha szervesítette volna őket.
Így aztán külön örülök annak, hogy ebben a formájában is, teljes egészében megjelenhet. Ez egyben jó alkalom arra, hogy az interakció weboldalait is megújítsam és el kelljen döntenem, hol jelöljem ki az anyag végső helyét: a lezárandó Ungparty-archívumban vagy az élő Kettenklubban.

*

Ehhez még hozzátenném:

Cseke Gábornak elküldtem a közel 70 ezer karakteres (azaz több, mint másfél szerzői ív terjedelmű) szöveget. Úgy véli, a sorozatot az új év elején el tudják indítani. Én azt kértem, hogy ettől kezdve a közlés legyen közös akciónk: amint a Színképben (az RMSZ melléklete) megjelennek az egyes közlemények, ugyanilyen ütemben és terjedelemben én is publikálom őket itt, a honlapon.

Addig mindenképpen szeretném megújítani ezt a webhelyet, azt hiszem, az lesz a leghelyesebb, ha a Kettenklub formátumához igazítom.

*

Végül is, azt hiszem, a féléves megtorpanás után, az interakció sikeres végkifejlet felé tart. Lehet, hogy frappansabb befejezés lett volna a végleges szövegverziót nyárra elkészíteni és egy kis hírverés kíséretében itt megjelentetni. Ám szinte bizonyos, hogy ezután nyomtatott folyóirat-közlésre nem számíthattam volna (amelynek, valljuk be, főként, ha rangos orgánumról van szó, sokkal nagyobb a szakmai súlya, semmint ha az interneten lát napvilágot) - és az se igen képzelhető el, hogy két külön verzió született volna, még ám úgy, hogy mindkettő élni kezdi a maga életét.

A következő időszak várakozással telik tehát.

Szeptember 14. Augusztus 24-i bejegyzésem legvégén jeleztem, hogy „Vannak további terveim is, de ezek megvalósulása nemcsak tőlem függ. Ha történik előrelépés, itt a naplómban jelezni fogom.” Itt és most bevallhatom, hogy egy ideje már szándékosan halogatom a projektum lezárását: a zárórész beiktatatását, a teljes szöveg egybeszerkesztését, a végső csiszolásokat és a közzétételt. Mégpedig azért, mert tétova kísérletet tettem a szöveg előzetes nyomtatott publikálására, és arra gondoltam, ennek esélyeit erősen rontanám, ha a neten hamarább jelenne meg. Az egyik legelitebbnek számító, a modern irodalmat talán leginkább képviselő folyóiratot kínáltam meg a dologgal, arra számítva, hogy nem csupán a novellaszövegnek adnának helyet, hanem a játék teljes leírása - mint irodalmi ötlet és intertextuális akció - is érdekelné őket. Publikáltam már ebben a lapban, a szerkesztőség tagjai közül kettejükkel is baráti viszonyban vagyok, így számíthattam a kellő figyelemre. Persze tudtam, hogy egy 75 ezer karakteres elbeszélés + a jegyzetek és járulékos szövegek elhelyezése gondot okozhat, de biztam a szerkesztők rugalmasságában - és persze magam is belementem volna sokféle kompromisszumba (pl. részenkénti közlés; rosszabbik esetben a jegyzetek egy részének az elhagyása). Sajnos alighanem a legrosszabb időben fordultam hozzájuk, nyárvége előtt, akkor, amikor még tartottak a szabadságolások. Ráadásul ugyanekkor vált megbízhatatlanná a szolgáltatóm levelezőszerverének a működése. Így, mivel egy hónapon belül semmiféle reagálást nem kaptam, arra gondoltam, talán nem ért küldeményem célba, holott három különböző címre is elküldtem. Újra írtam hát, ezúttal csak az olvasószerkesztőnél érdeklődtem: célba ért-e a levelem, s ha igen, mit gondolnak a dologról. Nos, ennek is több már, mint 2 hete, semmilyen reagálás nem érkezett, így éppen gondolkozni kezdtem azon, mitévő legyek: keressek más folyóiratot, vagy hagyjam az egészet a fenébe, az eredeti elképzelésnek megfelelően rakjam fel a végeredményt a saját honlapomra - és basta.
Azonban az igazság az, hogy ezt az egész munkát sokkal nagyobb teljesítmánynek éreztem annál, semhogy az én kis marginális honlapom keretei között maradjon. Egyben - bevallom - piszkálta a csőrömet az is, hogy a havonta feltett 4 (önmagában is novellányi terjedelemű) szövegeim sem játátékostársaimból, sem olvasóimból nem váltottak ki semmilyen érdemleges reakciót (a nagyon kevés kivételtől eltekintve: nekik külön köszönet).
Nem tudom, próbált-e már valaki idegen szerzőtől származó kész, olykor nagyon összetett, grammatikailag erősen megformált, érezhetően egy-egy novella funkcionális részéből kiemelt mondatokat saját szövegébe úgy beépíteni, hogy ne lehessen észrevenni sem az illesztés helyét, sem az idegen anyagot. EZ NAGYON NEHÉZ! Nos, én úgy éreztem, amikor az első 10 nehéz mondatot egy nagyon tisztességes novellakezdetben sikerült elhelyeznem, hogy ezt a roppant koncentrációt kivánó feladatot elég sikeresen és látványosan megoldottam, és arra számítottam, ha nem is áradozni, de elismerően csettinteni fognak a t. kollégák (akiket értesítettem a közleményről), és olvasóim is lázasan böngészik majd a szöveget, keresik benne a vendégszövegeket, leellenőrzik az egyes mondatokat, beírnak a fórumba vagy levélben reagálnak. Nos, semmi ilyesmi nem történt: még akkora érdeklődés sem kísérte a munkámat, mint korábbi szonettjátékomat, amelynek a nehézsége és komolysága pedig meg sem közelítette a mostaniét. Lényegét tekintve nem történt ez másként sem a 2., sem a 3. vagy a 4. közelmény után, holott ezek a részek egyben már nagyon szépen reprezentálták az akció egészét és azt a nagy lélegzetű prózaszöveget, amelyet többhavi munkával kicsiholtam magamból, közel 50 idézet asszimilálásával. De szinte semmi... (Megint csak: köszönet azon keveseknek, akiknek volt pár szavuk a dologhoz.)
Éppen ezért a néhány maradék citátum beépítését és egyes utómunkákat már kisebb lelkesedéssel végeztem, és az ötödik közleményről tudósító levélben jeleztem is a kollégáknak, hogy bánt visszajelzésük elmaradása. Erre a nyilvánvaló provokációira is talán ha hárman vagy négyen reagáltak. (Gergely Tamás ekkor kért tőlem interjút, Kalász István meg kis jegyzetet írt arról, hogy az ő küldeményeire sem reagálnak a szerkesztőségek.)
Mindez, bevallom, kedvemet szegte, és továbbra is halogattam az akció lezárást.
Magán a szövegen azonban dolgoztam, és a mű egésze lassan olyan állapotba került, amely közel áll a készhez.
Zavart azonban néhány további dolog is. Az 53 idézet között volt 3-4 olyan, amely minden igyekezetem és „filológiai ügyeskedésem” ellenére nagyon kilógott az anyag egészéből. És volt még további tízegynéhány, amelyek ugyan szépen belesimultak az elbeszélésembe, de úgy éreztem, nem adnak hozzá semmit, inkább elvesznek belőle, kedvükért fölösleges kitérőket tettem: csupa üresjárat, szószaporítás. Szívem szerint ezeket kimetszettem volna. Mérlegelni kezdtem: mi az elsődleges célom: a jobb novella vagy a vállalt feladat feltételeinek maradéktalan teljesítése.

Itt tartottam, amikor a múlt hét péntekén Mező Feri felhívott a Mozgó Világból. Novellát kért, ráadásul sürgősen, mert a nyári számok kiürítették az asztalfiókját. Mondtam, egyetlen munkám van készen, de rettenetesen hosszú. Persze a Tejmozira gondoltam, más szépprózám most tényleg nincsen. Elmondtam, mi is lényege a dolognak, s hogy egy jegyzetben megírnám keletkezésének körülményeit. Jó, mondta Feri, de húsz oldalnál több ne legyen. Ebben maradtunk. Aztán megnéztem a szöveget: majdnem negyven oldal. Jesszus.
Egyetlen lehetséges megoldásnak tűnt: az összes vendégmondatot kiiktatni, minden mellékszálat lenyesni, és az egészet összerántani. Két napnyi munka. Az eredmény: az eredetinél sokkal-sokkal kompaktabb, húzósabb, feszesebb novella. A vendégszövegek nem hiányoznak; sőt. DE! De számomra, aki pontosan tudom, hogy mit hagytam ki, nyilvánvaló, hogy a kapott mondatok egy része valóban terhelte a szöveget, fölösleges és spekulatív kitérőkbe kényszerített, más citátumok azonban hiányként nagyon is látszanak novellámon. Utóbbiaknak ugyanis funkcionális szerep jutott: ihletet, inspirációt merítettem belőlük, és olyan szövegek sarjadtak környékükön, amelyek írásom lényegi részévé váltak. Úgy tartottam tehát tisztességesnek, ha ennek a tömörített változatnak a végére odabiggyesztettem a közel 30 prózaműnek a címét és szerzőjüknek, valamint a végül hihagyott mondatok fordítójának a nevét. Így küldtem el vasárnap este Ferinek.
Tegnap visszajelezte, hogy megkapta, olvassa. Ha valami gond lenne, megírja. Egyelőre nem írt.

Na már most. Nyilvánvaló, hogy itt addig nem közlöm le sem ezt a tömör, sem a „teljes” változatot, amíg a Mozgóban meg nem jelenik. Ha ez megtörtént, akkor pedig újra eltűnődöm azon, hogyan és mivel zárjam le a projektumot.

Szeptember 3. Gergely Tamás napokkal ezelőtt feltett néhány interjúkérdést a Tejmozival kapcsolatban, de csak ma tudtam a válaszokat elküldeni. A szöveg a Brassói Lapokban fog megjelenni. [Nem jelent meg; úgy fest, a Románia Magyar Szóban induló sorozatnak fogja a részét képezni. Decemberben magam is feltettem ide. 2005. jan.]

Augusztus 24. Ma egész nap a novella befejező szakaszán dolgoztam, a tegnapi változathoz képest csaknem kétszer hosszabb lett. Talán a megfelelő záró mondatokat is sikerült megírnom. De egyelőre nem gondolom teljesen véglegesnek.

Még csiszoltam az utólag további 4 idézettel feldúsított részleten is, ezt ma a sorozat 5. részeként közzéteszem: ITT.
Ez egyben az utolsó műhelyszöveg, amelyet megjelentetek. Úgy döntöttem, hogy a teljes prózaművet betetéző és lezáró utolsó szakaszt (amelyben már nincsenek idézetek) külön nem hozom nyilvánosságra, hanem majd a teljes és végleges prózaművel.
Ez azonban még odébb van, mert mostantól az írás egészén, a teljes anyagot látva szeretnék dolgozni. Máris végeztem némi szerkezeti módosítást (két hoszabb szövegrészt megcseréltem, így sokkal arányosabb lett a novella első fele), találtam ostoba hibákat, a számtalan stiláris pongyolaságról nem is szólva. Ezek javításán túl apróbb, de lényegi tartalmi változtatásokat is tervezek: mivel munka közben igen erősen befolyásoltak a beépítendő idézetek, így keletkezett néhány ellentmondás, és helyenként kicsit szétesőnek érzem a történetet is. A most következő utólagos szerkesztéssel igyekszem még egységesebbé, egybetartóbbá tenni az egészet, és a már menet közben kitalált-kialakított (de alig észrevehető) keretes szerkezetet is megerősíteném egy picikét.
Ezeket az utólagos beavatkozásokat azonban nagy óvatossággal végzem, semmiképpen nem szeretném ugyanis túlírni, túlfogalmazni, túlcsiszolni a novellát: meg kell maradnia benne mindazoknak a jellegzetességeknek, amelyeket a munka sajátos formája, a vendégszövegek sokféleségéhez való igazodás adott.
Úgy tervezem - maradva most már annál a munkarendnél, hogy mindig a hónap vége felé rukkolok elő valamivel -, szeptember utolsó napjaiban a mintegy 70.000 karakternyi és az 53 kapott idézetet tartalmazó prózamű megjelenhet.
Vannak további terveim is, de ezek megvalósulása nemcsak tőlem függ. Ha történik előrelépés, itt a naplómban jelezni fogom.

Augusztus 23. Előzetesen befejeztem a Tejmozit! Közel sem véglegesen. Tegnap és tegnapelőtt annyit végeztem, hogy a még be nem dolgozott 4 idézetnek találtam meg a helyét. Mint korábban elhatároztam, ezek kedvéért már nem írtam új „fejezeteket”, hanem egy korábbi részletet alakítgattam úgy, hogy a vendégmondatok szerves részét képezhessék.
Ma pedig megírtam a novella elég rövid, kb. másfél fleknyi végét. Még ezt is csiszolnom kell, főleg az utolsó bekezdéssel és a záró mondattal van gondom. Ugyan már bő hónappal ezelőtt kitaláltam, milyen képpel zárom majd a szöveget, most mégis fél tucatnyi variációt elvetve keresem az igazi megoldást. Nagyon kínálná magát valami túlmagyarázós végmondat; szerencsémre Éva nálam sokkal érzékenyebb minden szájbarágásra, így ettől talán megóvnak tanácsai.

Július 29. Ma közzéteszem a negyedik műhelyszöveget: LÁSD. Ugyan csupán 7 idézetet sikerült ebbe a részbe beépítenem, és már csupán 4 vendégszöveg maradt felhasználatlanul - de ez utóbbiakat, most így tervezem, a végmunka, az egybeszerkesztés során fogom beilleszteni. Ezelőtt még meg kell még írnom a novella végét is. Ebben, azt hiszem, nem lesznek citátumok: a fejben már kidolgozott záróképekbe sehogyan sem illenek.

Ami tehát hátra van:

  • a novella zárószakaszának a megírása
  • a novella „összerakása” egy elképzelt végleges struktúra szerint (ez vélhetően nem a 4 műhelyszöveg egymás mögé illesztéséből áll, hanem bele-belevágok a korábbi egységekbe; lehet, hogy a legelejére is eddig meg nem írt szöveg kerül)
  • a teljes egybeszerkesztés (ennek során egyrészt igyekszem a még fel nem használt 4 idézetet beépíteni; másrészt, ha feltétlenül szükségesnek látom, lehet, hogy néhány mar beleírt kapott mondatot kihagyok, de persze csak akkor, ha úgy érzem, hogy nagyon kilógnak, és nem tudok igazítani az illesztékeken úgy, hogy mégis észrevétlenül simuljanak a sajátjaim közé.)

Vélhetően ezekkel agusztus folyamán elkészülök.

Július 28. A napokban két újabb kapott mondatot építettem be a szövegembe, és most már (igaz, még csak fejben) pontosan kidolgoztam a novella záróképeit. De, ahogy elképzelem, ebbe a végső szövegrészbe már nem tudom a még fennmaradt mondatok némelyikét bedolgozni, így ezekre valószínűleg akkor kerül sor, amikor az egész szöveget elölről újra végigfésülöm, egybeszerkesztem. És előfordulhat, hogy minden „jószándékom” ellenére a végső, lecsiszolt verzióból kihagyok néhány vendégmondatot: azokat, amelyek ügyeskedéseim ellenére is kilógnak a műegészből. Mivel 53 idézetet kaptam, lehetséges, hogy a kerekebb 50-est célzom meg.
Július 23. Kétnapi hasztalan próbálkozás után ma sikerült beépítenem az egyik legnehezebb mondatot. Vass Tibitől kaptam, az egész anyagban a legrövidebb szövegegység, mégis megkínlódtam vele. Így hangzott: „A borz szaga.” Eddig csak mindig odébb tettem: ezzel ugyan nem lesz komoly probléma, egyszerű kis mondatocska. Most, hogy az utolsó 10 vendégszöveggel dolgozom, már nem halogathattam tovább; és úgy beépíteni, hogy ne tűnjön fel a szövegidegenség, roppant nehéz volt. Vélhetően a hónap végén közreadom a novella 4. részét képező műhelyszövegben.

Július 20. Most már állandósult munkaritmusommal háromheti pihentetés után ma fogtam újra hozzá a Tejmozihoz. Délelőtt az eddig írtakat olvastam és javítgattam. Kisebb szórendi igazítások, ismétlések szűrése, pontosabb szinonimák, pár fölösleges magyarázó mondat kiiktatása - ilyesmik. Délután hatezer karakternyi tűrhető szöveg, mindössze 2 beépített idézettel. Most már azokkal a citátumokkal dolgozok, amelyek kedvéért külön kisnovellányi kitérőket kell tennem. Ellenben nem rögtönzöm őket: a korábbi részek írása közben már nagyjából kitaláltam, hogyan fognak ezek a mellékszálak kapcsolódni az egészhez. Mindegyiknek funkcionális szerepet szánok, azaz igyekszem azon lenni, hogy ezek a mellékesnek tűnő szálak végül is maguk is az egységbe foglaló szövedéket erősítsék. Ez egyelőre sikerülni látszik. (Hó végéig megírom a 4. részletet, agusztusban pedig szeretném végleges formába önteni a teljes szöveget.)

Június 28. Ha csak estére is, de sikerült még ma feltennem ide a délutánra befejezett 3. műhelyszöveget. Egyszersmind az egésznek az internetes rendszerét is átalakítottam kissé; a terjedelemes szövegek nagyon megterhelték az oldalakat, így mostantól minden közlemény külön oldalon olvasható. (Emiatt a linkrendszert is át kellett építeni.)

A mostani novellarészem, ha jól számolom, 15 vendégszöveget tartalmaz. Ez azt is jelenti, hogy az 53-ból már csupán 12 maradt beépítetlenül, így valószínűleg a 4. közlemény lesz az utolsó műhelyszöveg (és azután már csak a véglegesített, egybedolgozott kész munka közzététele következik). Erősen megfontolandónak gondolom Rácz Péter véleményét, miszerint a már kész textusokba utólag még nyugodt szívvel belenyúlhatok; erre alighanem szükség is lesz, mert igen nehéz lenne csupán „illesztékekkel” összehangolni a teljes anyagot.

47 ezer karakternél tartok, túlléptem az 1 szerzői ívet!

A vendégmondatok beépítésénél most kényszerültem először kisebb trükkökre (álomképek, kapott levél szövege). Az ilyesmit mindeddig igyekeztem elkerülni, és erre a jövőben is törekedni fogok, csak akkor alkalmazok ilyen megoldásokat, ha a szövegemtől, stílusomtól, „koncepciómtól” annyira elütő idézettel dolgozom, hogy szinte újabb novellányi kerülőt téve tudnám csak szervesebben beépíteni. Az álomképek, ennek ellenére, azt hiszem, jól ágyazódnak az egészbe.

Amire pedig külön büszke vagyok: magában a novellaszövegben is olyan tartalmi részhez jutottam, amelynek szelleme, értelme, üzenete összhangban van magának a játéknak az alapkoncepciójával, nevezetesen: a szomszédos népek nyelvén beszélők iránti „irodalmi gesztus”, főhajtás. Az pedig talán nem véletlen, hogy mindez éppen a ruszin nyelv és a ruszin nép említése révén történik.

Június 27. Ma megkaptam Rácz Péter 2. kommentárját - köszönöm! - , fel is tettem íziben IDE.

Ám azt hiszem, a nagy igyekezetben eltévesztettem saját naplóm dátumát, vagyis ami szerepel keltezésként, az nem a megírás, hanem az ide tűzés, a felrakás a dátuma. 25-én írtam a bő egy oldalt, és 26-án dolgoztam majd' egész nap az anyagon, de az erről szóló tudosítást késve tettem fel ide. No, sebaj, a lényeg az, hogy harmadik napja elég jól haladok a munkával, és 28-án, holnap közzéteszem a 3. fragmentumot.

Június 27. Majdnem egész nap írtam. Öt újabb idézet találta meg a helyét. Ez rendben is lenne, de más „baj van”. Most jutottam olyan elágazásokhoz, most vett a novella olyan fordulatokat, most kezdtem beleírni olyan mellékszálú epizódokat, most vettem olyan látványos búcsút a lineáris történetmondástól - hogy mindez már visszahat a korábban elkészült részekre. Szerkezete kezd lenni a dolognak, s hogy az egyes szerkezeti elemek fel ne borítsák a konstrukciót, szinte bizonyosan vissza kell nyúlnom az eddig megírt epizódokhoz, s ha nem is magukat a szövegeket kell megváltoztatnom, de elébül-mögéjük kell illesztenem bekezdéseket, olyan részeket, amelyek egybefogják azt, ami mai munkám után szétesőnek látszik. A novella gerincét, ez továbbra is biztosnak tűnik, az apa és a fiú viszonya képezi, de ebbe a vonulatba nem tudnám azon természetességükben beleszőni a hátramaradt citátumok mindegyikét, így inkább a történetben teszek néhény kisebb kitérőt (az összterjedelmet tekintve ezek szinte kisnovellányi beltörténetek). Úgy tervezem, holnap közreadom a 3. műhelyszöveget.

Június 26. Mindig így a hónap vége táján térek vissza, most már harmadszor, a Tejmozihoz. Ilyen lassú tempóban még soha nem írtam kisprózát, bár hogy ez nem is olyan kicsi, azt már mostani terjedelme mutatja. A feladat, hogy 53 vendégmondatot kell beledolgoznom a szövegbe, talán indokolja, hogy egyheti munka után három hét hanyagolás következzen. Nem sajnálom, hogy ezalatt kiesem a szövegből, talán a lendületből is, mert az intenzív periódusok során nagyjából el is használom az ötleteimet, a pihentetés alatt viszont, anélkül, hogy foglalkoznék vele, újrarendeződik bennem az egész, és amikor újra nekülök, magammal hozom ezt új belső struktúrát, de úgy, hogy a korábban írtak olvasása alatt a régi elképzelések is újraélednek, így a folytatás rutinja mindig az újrakezdés izgalmával párosul - és ez nagyon jó!
Ma ugyan csak bő egy oldalt írtam, de ebben 6 idézetet sikerült felhasználnom úgy, hogy saját szövegemnek hassanak.
Mivel jól sikerültnek érzem, egy részletet idetűzök:

Feküdtem és dermedt mozdulatlanságban hallgattam, miként gyötri a szél egyre jobban a faházat, miként nyögnek az öreg gerendák és hogyan jajgatnak az eresztékek, és anélkül, hogy misztikus halálfélelmem megszűnt volna, váratlanul heves éhséget éreztem. A gyomromból indult, de kisugárzott egész testembe, egyik pillanatról a másikra gyötrő életéhség és kozmikus falánkság vett rajtam erőt, mintha mohóságomtól remélhetném megváltásomat, mintha kiehetném magam a halálból. Igen: enni, zabálni! Falni: egy hideg reggelt, amikor a halál, mint egy kemény, kérges csizma, arcodba rúg, arcodba tapos, és jajgatni sincs időd, sírni sincs időd, semmire sincs időd, mert épp az időd vész el, a te időd, de ezáltal minden idő: halott vagy. Halott vagy, mert nem éled a saját idődet, nem időzől a saját életedben, kiestél belőle, mint mondatból esik ki a rosszul illesztett bővítmény. Nem haltál meg, mégis halott vagy, mert meghalni nem annak ellentéte, hogy élni, hanem annak, hogy születni. Mindkét ellentett szó egy állapotba – az életbe vagy a halálba – lépés pillanatát fejezi ki, míg az élni maga az életre szóló cselekvés, amelynek a nyelvben csak a halottnak lenni a tükörpárja. Csakhogy ez egy passzív igeszerűség, nem egy tulajdonképpeni ige, nem cselekvés, mert soha senki nem volt képes hinni a halálon túli cselekvés reális lehetőségében. De hátha ez mégiscsak létezik és csupán a kifejezéséhez hiányzik a kellő ige? Hátha visszatérne egyszer valaki és elmesélné nekünk, mit jelent az, hogy – halni? Milyen hosszú folyamat, hol veszi kezdetét, akkor-e, amikor ráeszmélünk a világra és arra, hogy nem vagyunk vele azonosak, vagy akkor, midőn rádöbbenünk, hogy az idő úgy pereg át rajtunk, mint szétterpesztett ujjaink közt a finom tengeri homok. Vagy talán akkor, amikor mindezt átélve azt látjuk, hogy elfásultunk és megcsömörlöttünk, lényünk érzéketlenné vált a közegre, az időre, a hidegre, melegre, a felhős égre, az esti fuvallatra, vagy akár csak az épp születő zöldellő tavaszra? Igen, ez a legfontosabb kérdés, mikor kezdtem halni, vajon akkor-e, amikor apám, még gyerekkoromban, először hozott erre a vidékre, és a vizek, a folyók, a tavak nem szólítottak meg, így aztán nem is voltam annyira oda értük; az eső, az erdő, a napsütés hasonlóképpen... Annyit sugalltak csupán, hogy együvé tartozunk és ez maga a boldogság, de hát ennyit magamtól is éreztem, tudtam... Mikor aztán megértettem, hogy nekem és a természetnek nincsen közös sorsunk, vagyis hát én egy idő után eltűnök, ő viszont megmarad, akkor hirtelen rányílott a szemem és megtetszett, de nem azért, mivel szép volt, hanem mert mindent túlél, és amiként én megszülettem, az örökkévalóság hosszantartó igézetében, mások is világra jönnek, és ugyanolyan szemmel néznek majd rá, mint én tettem. – Ez még az élet volt, ez a naivitás, vagy már benne fészkelt a végső elidegenedés mindentől, ami él és ami bekövetkezik, hisz most, ahogy itt fekszem ugyanabban a havas tájban és hallgatom apám ingaórájának kíméletlen kattogását, most minden mérhető, minden mozgó és minden élő dolog úgy rémiszt engem, ahogyan a jövő. Mert a jövő, akár az, ami már elmúlt, érinthetetlen, merő feltevés. E pillanatban fehér üresség vesz körül, várom a következő pillanatot. Az időt mérni munkahipotézis, nem több. De ami él, észlelhető, és ez kötelez bennünket arra, hogy mérjük a sosem változó, állandó időt. Az időt, amely soha nem kezdődött el, és soha nem ér véget. Soha.

Nos, a fenti bekezdésben öt (!) előre megadott vendégszöveg is szerepel. Kikereshetők ITT. Ilyen sűrűségben most azért tudtam felhasználni őket, mert, mint azt még a munka kezdetén megállapítottam, a halál és az idő témája köré feltűnően sok kapott mondat kapcsolódott, és most - hősöm hajnali tűnődései az apai házban - ezek egy részének összefűzésére jó alkalom mutatkozott.

Május 27. Örömömre Rácz Péter elküldte első kommentárját. LÁSD

Május 23. Elég jól meglódultam a szöveggel. Legutóbb már éreztem, sikerült a novellámban olyan helyzetet teremtenem, hogy jó pár idézetet különösebben hosszú előkészület nélkül felhasználhatok. Ez be is igazolódott. Magát a helyzetet bevezetnem és előidéznem azonban eléggé hosszadalmas és körülményes volt, ez lelassította a munkát, főként, hogy állandóan új és újabb csoportokba rendeztem a felhasználandó anyagot, és ezekhez igazítottam az előkészületeket. Az elmúlt 3 napban aztán kb. tíz vendégmondatot sikerült beépítenem, így összesen huszonvalahánynál tartok. Most még 4-5 további citátumnak látom előre a helyét. Ám ezután helyszínt, időt kell váltanom, mert a hátramaradó kb. 20 további mondat így kívánja. Ezekben egyelőre csupán egy vagy két értelmes „szöveghaladványnak” a lehetőségét látom, így félek, a végére majd csupa olyan idézetem marad, amelyek kedvéért egyenként kell külön-külön kitérőket tennem. Nagyon kilóg például novellám egészének eddigi koncepciójából, hangulatából egy „tengerparti jelenet” meg egy vonatos-ellenőrös szituáció és még egy-két extrémebb dolog: ezek óhatatlanul újabb elágazásokat nyitnak a szövegfolyamban - nem lesz könnyű egybentartanom az egészet.
Tegnap egyébként nem-filosz vendégeinknek meséltem erről az egész akcióról, nagyon belelendültem, éreztem, ahogy egyre lelkesebben ecsetelem a munka menetét, a nehézségeimet, az örömöt, amikor sikerül egyik mondattól a következőig érnem.
Holnap közzéteszem a második nagyobb részletet.

Május 16. Ma egészen jól haladtam! Kb. egy hagyományos kéziratoldalnyi újabb szöveggel készültem el, és a tegnapival együtt négy újabb vendégmondatot építettem be. Azt hiszem, jó hatásfokú munkarészhez jutottam: olyan szituációt teremtettem, amely 5-6 további idézet szinte egymásutáni felhasználását teszi lehetővé. Ezzel most hónap végéig el is akarok készülni; legalább ahhoz a munkarendhez igyekszem tartani magamat, hogy őszre bemutathassam a szinte kisregény terjedelmű novellát.

Ez a bekezdés, úgy érzem, különösen jól sikerült:

Hideg, csikorgó tél volt, amikor utoljára kint jártam apámnál a kis faházában. Akkor már rég nem tépelődtem azon, miért hagyott el minket, és nem próbáltam rávenni, hogy visszaköltözzön hozzánk. Tudtam, ezzel csak tovább rontanám kapcsolatunkat. Megértettem, hogy terhére voltunk, nem kívánt utánfutók... egy idő után megutált volna, amiért valami olyasminek a megvalósítására kényszerítettem, amit valójában nem óhajtott. Próbáltam hát elfogadni remeteségét, és az éveken át tartó otthoni keserűsége és mogorvasága után gyér látogatásaim során felfedezni véltem azt a visszafogott, észrevétlen derűt, amely, mi furcsa, ráncok formájában költözött arcára. Belső aggastyáni korához már negyvenévesen is próbálta hozzáöregíteni fiatalos külsejét, de ez soha nem sikerült neki; talán a természet közelségétől remélte a változást, talán abban bízott, hogy a nap és a szél kicserzi bőrét, elszürkíti haját, szakállát. Két nyárral ezelőtt ugyan a ráncok, melyekre azért vágyott, hogy idősebbnek lássék, csakugyan megjelentek arcán, ezek azonban nem azok az elszánt barázdák voltak, amelyektől azt remélte, hogy amikor elkomorodik, ellentmondást nem tűrő tekintélyt kölcsönöznek majd vonásainak – erőtlennek és kicsinyesnek tűntek, csalódást okoztak neki, de talán egyszersmind fel is szabadították az öregnek látszás kényszerű vágya alól és visszahelyezték saját életkorába és – igen, ezt kell mondanom: – családi állapotába. Ezért történhetett, hogy (nagyjából a ráncok megjelenésével kapcsolatos kudarcával egy időben) velem is kezdett nem úgy beszélni, mint egy szigorú agglegény, akinek fennkölt nyugalmát megzavarják a szomszédok ebadta kölykei. Igen, akkor, két éve váltunk el először úgy, hogy visszahívott. Szokása szerint nem ölelt meg, kezet sem nyújtott, nézett a távolba, a domboldal méregzöldjébe fúrta tekintetét, úgy mondta, legközelebb jöjjek télen. Tudtam, hogy igaza lehet: a táj, amelybe mostani élete már belegyökerezett, szép volt tavasszal, amikor zsenge zöldek harsogtak mindenfelé, szép volt dús nyári súlyosságában és rőtbe, barnába forduló őszi érettségében. De mégis! Télen volt a legszebb. És ekkor illett legjobban apámhoz, pontosabban ő illett legjobban hozzá hideg kimértségével, jegesedő idegenségével és karakterének azokkal az éles sziluettjeivel, amelyek csak a ferde téli napsütésben mutatkoznak meg a szikrázó havon.

A fenti szövegben három (!) vendégmondat is szerepel. Úgy érzem, egyáltalán nem lógnak ki, és továbbra is sikerül mindegyiket úgy előkészítenem, hogy az adott ponton a sajátomnak hassanak. (Tessék megkeresni a mondatok között!)

Még nem említettem, hogy a Könyvfesztiválon találkoztam Rácz Péterrel, a Balatonfüredi Műfordítóház vezetőjével, akit korábban szintén felkértem a játékban való résztvételre, lelkesen reagált is rá, de aztán a mondatával kicsúszott a határidőből, és én a többiekkel szembeni korrektség okán nem tettem vele kivételt. Utóbb aztán felajánlottam neki, hogy „vigaszágon” csatlakozzon a játékhoz; ennek részleteiről váltottunk szót Bp-en. Arra kértem, ha érez hozzá indíttatást, időnként lássa el szakmai komentárokkal a szövegjáték egészét és menetét. Akkor megígértem, hogy levélben jelentkezem nála újólag; ezt eddig elmulasztottam megtenni, ennek a naplójegyzetnek a hálóra küldésével egyidőben azonban pótolom.

Május 15. Több mint három heti (remélhetőleg termékeny) hanyagolás után ma újra elővettem az egymondatos novellát. Előbb csak „visszaolvastam magam” a saját szövegembe, no meg felidéztem a még beépítendő 43 idézetet. Aztán megírtam 1 (egy!) bekezdést... De talán holnap lesz hozzá hangulatom, hogy egész nap elpöszmötöljek vele.

Április 18. Az alább jelzett apró engedményeknek köszönhetően meglódultam a szöveggel, volt 2 eredményes napom. A bedolgozott vendégmondatok száma 10-re emelkedett, mikozben alig léptem túl a tízezer karaktert. És talán a szöveg sem rossz.

Április 16. 7600 karakternyi szöveggel készültem el eddig, ebbe 5 kapott mondatot sikerült azon természetességében beépítenem. Lassan haladok, mert mindképpen kerülni igyekszem az erőltetett és olcsó megoldásokat, pl. "egy találomra leemelt könyvben azt olvasta, hogy..."; vagy: "a szomszéd szobából beszélgetés foszlányai hallatszottak:..." - ezzel a módszerrel akár néhány oldalra beépíthetném az összes idézetet, de ez ellenkeznék a projektum alapelvével és azzal a szándékommal, hogy egységes egészet hozzak létre, olyan textust, amely a lehető legnagyobb mértékben szervesíti a vendégmondatokat.

Ezért a következő módszerrel dolgozom: úgy alakítom a saját mondataimat, hogy egy bizonyos ponton a beékelni szándékozott citátum, mint természetes folytatás, teljességgel a sajátomnak hasson, ne lógjon ki se értelmi, se stiláris jegyei alapján. Ezután sem következhet törés, úgy kell tovább építkeznem, hogy a már beültetettől eljussak a következő idézetig, és az is természetesnek hasson.

Ez rendben is lenne, épp csak ezzel a módszerrel és tempóval bő két hét alatt a munka egytizedét sem végeztem el, és kis további számolással könnyű arra az eredményre jutni, hogy ha mind az 53 mondatot beépítem, és a felhasználás "hatásfoka" ugyanez marad, akkor legalábbis kb. 80.000 karakternyi lesz a teljes szöveg, ami két szerzői ívet jelent: azaz se nem novella, se nem hosszabb elbeszélés, hanem: kisregény. Ezzel pedig nemcsak az a baj, hogy eltér eredeti szándékomtól, hanem hogy ezzel a tempóval őszre leszek készen vele. Ez annyira elnyújtja a projektum megvalósulását, hogy "elfelejtődnek" az előzmények, az egész akció elveszti a dinamikáját. A megoldáson tűnődve a következőket határoztam el:

1) Időről időre közölni fogom az elkészült, és nagyjából már véglegesnek látszó szövegrészeket. Az első publikációra már április végén szeretnék sort keríteni.

2) Munkám megkönnyítése és gyorsítása érdekében apró változtatásokat engedélyezek magamnak a kapott vendégszövegekben: ez a változtatás semmi más nem lehet, csak minimális húzás, kihagyás, azaz továbbra sem nyúlhatok a mondat jellegéhez és értelméhez, nem változtathatom az egyes számot többesre, az első személyt harmadikra, a jelen időt múltra, sem fordítva; nem írhatok bele, nem cserélhetem ki szavait; de egy-egy ritka alkalommal, a nagyon "problémás" mondatok esetén vághatok az elejéből vagy a végéből, egy-egy kirívó esetben kihagyhatok közbeékelődő (lényegtelen) megjegyzéseket. (Erre egyébként több műfordító fel is hatalmazott, főként, akik több mondatból álló szövegrészt küldtek azzal a megjegyzéssel, hogy annyit használjak fel, amennyit szükségesnek találok.) Továbbá: a beépített mondat szükség esetén kezdődhet kisbetűvel, azaz lehet az enyém folytatása, illetve a végén sem kötelező letennem a pontot, folytathatom sajátomként; ha feltétlenül szükséges, esetleg igazíthatok a szórenden. Ezek a magamnak tett engedmények nem is csak azért kellenek, hogy a munkám könnyebb legyen, hanem azért is, hogy az elkészült szöveg egységes és jól hangzó legyen, ne ríjon ki belőle az idegen anyag. Ennyi szabadságot ugye megadtok, kedves játékostársak!?

Április 9. Több mint két hét „pihentetés” után tegnap olvastam el először az interakciómra beérkezett mondatokat, és bizony, kicsit megrémültem. Úgy találtam, ezt az ötvenvalahány szövegrészt teljes képtelenség egyetlen novellába beletenni. No de: minél nagyobb a kihívás, annál nagyobb izgalom eleget tenni neki. Elkezdtem kicsit szortírozni őket: kinyomtattam az anyagot, egyesével kivágtam minden mondatot, és „pakolásztam” őket, közben valóban azt tettem, amit a projektum leírásakor komolyan gondoltam: megpróbáltam jó médium lenni, felfogni a szövegek által a verbalitáson túl is sugallt gondolatokat, képzeteket. Egyelerőle a gondom az, hogy ezek igen sokfélék, erősen különböznek, sőt, ellentmondanak egymásnak. Néhány „eszmekör” mégis mintha kibontakozni látszana, ezek egyike az élet és halál, másika maga az alkotói folyamat, negyedik az apa-gyermek viszony, ötödik az „én” válsága...
Mára újraolvastam és újrarendeztem az egészet, és - amit ezt várni lehetett - elkezdett bizseregni a tenyerem, és nagyon megkívántam a munkát. Előbb erőt vettem magamon, és még nem fogtam hozzá, de aztán estére mégis megugrattam a lovat.
Március 25-én lezártam akcióm első fordulóját. Ha jól számolom, 30 műfordítót sikerült mozgósítanom, akik 18 nyelvből 43 szerző 53 mondatát (szövegrészét) tolmácsolták számomra.
Március 25-vel bezárólag EZEKET A MONDATOKAT kaptam
Február 24-én (szökőnapon) azoknak, akik puhatolózásomra bólintással feleltek, elküldtem a Felhívást
2004. február 10-e táján puhatolózó levéllel fordultam írótársaimhoz, filosz barátaimhoz. >>LÁSD

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A MONDATOKAT!