Elhangzott 2001. október 10-én A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM HETE SZÉKESFEHÉRVÁRON ÉS FEJÉR MEGYÉBENA HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM HETE SZÉKESFEHÉRVÁRON ÉS FEJÉR MEGYÉBEN rendezvénysorozat keretében

Vári Fábián László

"Hazugság lett volna minden szavam..."

Királyaink városába készülõdve eljátszottam kissé egy gondolattal: ha Janus Pannonius és Balassa Bálint kortársak lehettek volna, ha nem nõ fel közöttük az a rettenetes XVI. század, vajon hol, s milyen szándékkal ül le egymással eszmét cserélni a két poéta? Akár egy pozsonyi fogadó is lehetne a helyszín, hol jófajta bort kínálnak a kupák, s miután tartalmuk tüze már az erekben hevül tovább, árad belõlük az egyre dagályosodó beszéd. Fülemet az idõ közfalára tapasztva hallgatózom. Nem a szentháromság dogmáiról, nem a pápai huncutságokról, s rég nem a török cselszövéseirõl pereg a szó. Bálint úr szép kegyesei töltik meg csakhamar a termet, s tódul be az ablakon át a szerelem szaga. Bizony, úgy igaz! Egy szépen ajánlott verstõl olykor magától emelkedik a pendely! János püspök, aki tollát ekkorra talán már átállította magyarra, s kinek kebelét szintén dagasztja a bujaság sok szép itáliai emléke, ragyogó ábrázattal tódítja, s erõsíti a hallottakat.

A kupákban azonban újabb hordó tartalma kerül, s a Ferrarában töltekezett humanista megelégelvén az illúziók hamis örömét, témát váltva a hadnagy verseit kezdi ócsárolni. Túl kevés bennük az ógörög elem, túl sok az Istenhez szóló fohász. Egyszóval: közönségesek, túlhaladottak, s mindennek a teteje, hogy még rímelnek is. Különben: akár a két hazát egybevetve, széles e határban õ az egyetlen valamirevaló poéta, Janus, kinek neve egyre dicsõbb, s mindenki megláthatja, hogy általa lesz híres Pannónia földje. Bálint arca a meszelt fal színét veszi kölcsön, de szemöldökeit a görcs rángatja, s a kardja után kap. A tudós püspök a küszöbön túl menti már göthös hátát, melyet a meztelen kardlap szaporán porol, s a Dráván túl, egészen Guarinó mester kapujáig kergeti...

A fiktív jelenetben szándékos a derû, a való élet irodalmi vitái sokkal tragikusabbak. De jusson eszünkbe mindenek elõtt, hogy míg a négyszáz évesnél idõsebb Balassa Bálint tavasz-énekeinek és Júlia-dalainak hatására ma is azonnal enged a fagy, a kortárs Shakespeare Vilmosnál ezt az eredményt csak nyelvi kalauz által érheti el az angolszász olvasó, Janus Pannonius nagyszerû elme-sziporkáinak élvezetéhez pedig ugyancsak a tolmács mankóit várjuk. Mondhat ezért bárki bármit, Balassa a kezdet, s tõle ered minden valamirevaló folytatási szándék.

Ám az imént rettenetesnek nevezett XVI. század, mely már születése pillanatában eltékozolta, tönkretette Hunyadi Mátyás örökségét, úgy próbálta enyhíteni vétkét, hogy a magyar költõk legjobbjai kezébe a toll mellé kardot is adott. Nem feltétlenül azzal a céllal, hogy szükség esetén legyen mivel nyomatékosítani a költõi szó hitelét. Talán a kettõs küldetéstudat konstatálása végett, vagy inkább azért, mert a kardélrõl felszálló költõi kiáltás messzebb hangzik a politikai szónoklatoknál, s idõnként olyan visszhangot verhet, hogy lehullanak az égrõl a festett csillagok.

Nem lett azonban, s eztán sem lesz minden magyar tollforgatóból népéért aggódó vátesz. A szabályerõsítõ kivételek listája igencsak telt, sorrendjét a jellem, a vérmérséklet s az erkölcs változó elõjelû kategóriái egyaránt alakítják. Ez az irodalom is ismereteket közvetít, tanít, nevel, nyelvet palléroz vagy más nyelveken született kultúrák mûveit közvetíti. Általában a két csoport között kitaposott átjárók sem néptelenek, de idõnként ezeket az ösvényeket elaknásítja az emberi gyengeség: a hiúság, a szakmai féltékenység, a tehetségtelenség, vagy a bármilyen eredetû tisztességtelen politikai akarat.

Emlékezzünk csak, a kortárs újságíró-társadalom némely képviselõi hogyan acsarkodtak s kapdostak Petõfi mentéje felé! Ki tudja ma már, ki volt Császár Ferenc, aki az ifjú zseni költészetét hanyatlónak, aljasnak, póriasnak bélyegezte, vagy a Zerffi néven firkálgató Hirsch Gusztáv, a kor irodalmi életének szerencsétlen szelleme, akinek egész munkássága Petõfinek és fiatal pályatársainak állandó gyalázására korlátozódott? Az idõ rendbe rakja ugyan a dolgokat, de a megrágalmazott költõ erkölcsi veszteségérõl ki készített leltárt? Hûséges olvasóit ki kárpótolta a méltatlan kritikusokra pazarolt drága energiáért, a meg nem született mûvekért? Másfél, két évtized múltával a kozmopolitizmus szellemében kezdik ki Arany Jánost, mire õ csöndesen ezt válaszolta: "Légy, hogyha bírsz, te "világ-költõ!" " Rázd fel a rest nyugatot: / Nekem áldott az a bölcsõ, / Mely magyarrá ringatott." A nemzet szellemét támadó újabb ideológia a századfordulón már az internacionalizmus maskarájában rombol. Ady érdeklõdéssel fogadja, a Duna-táj népeinek vonatkozásában tanulmányozásra érdemesíti, de fajtájának semmiképpen nem ajánlja még kipróbálás végett sem ezt a magatartást. Olyan fölösleges fényûzésnek tartja, amit csak nagy létszámú, biztos egzisztenciájú népek engedhetnek meg maguknak. A Tanácsköztársaság eseményei egyértelmûen õt igazolták. A szocialista Palágyi Lajos mintha elõre érezné, már jóval Ady elõtt egy jól hegyezett epigrammával hárítja el ugyanezt a kísértést: "Magyar, ki honát megveti, / És mindent, ami nemzeti, / Mindegyre szid, mindegyre mar: / Oh, az még nem nemzetközi, / Csak rossz magyar."

A népies-urbánus szembenállás hatalmas vitaanyagot hagyott reánk, okulhatunk belõle ma is. Illyés Gyula a Magyarok naplójegyzeteiben 1935-ben döbbenettel tapasztalja, hogy a Trianon után "meglazult magyarság" fiatal íróinak egy csoportja a világban szétszóródva, de tíz évi bolyongásból mégis hazatérve nem ismer szülõföldjére. "Távollétem alatt falvak inogtak meg, süllyedtek még mélyebbre a nyomor és az egyke örvényébe... a látvány kiáltó volt, hazugság lett volna minden szavam, ha nem arról beszélek, ami elõttem van. Így fedeztem fel szülõföldemet, a Dunántúlt, a magyarság dermesztõ helyzetét, a külsõ és belsõ veszedelmet. Elsorvad a magyarság, a Dél-Dunántúlt elnyeli az idegen tenger, ha gyorsan nem történik valami... Mások más sebeket tártak fel a nemzet testén. Hosszú volna felsorolni, mi mindent fedeztünk fel. Távol álltunk egymástól, de együtt voltunk a magyarság sorsáért való aggodalomban. A torlódó események csak megerõsítettek, hogy minden okunk megvan Berzsenyi, Vörösmarty, de Petõfi szorongására is, akiket én csak most értettem meg igazán."

A nemzethalál réme vagy inkább madara a XVI. század óta köröz a fejünk felett, de nem figyeltünk rá, nem akartunk tudomást venni róla. Haló poraiban is legyen áldott Gottfried Herder, aki hírhedtté vált jóslatával rányitotta a magyarság szemét! A Berzsenyiét az elsõ között, mint azt a Kazinczyhoz küldött epistola tanúsítja: "édes nyelvünket" nem magáért kell becsülnünk, "Hanem magunkért szükség gyámolnunk. / S ha eltörlõdik e föld színérõl, / Nem más, hanem hagymázunk törli el."Kölcsey a Zrínyi dalában és a Zrínyi második énekében egyrészt Berzsenyi aggodalmait pontosítja, másrészt pedig figyelmeztetõleg vetíti elõre a Herder által a magyarság számára megítélt jövõt: "Más hon áll a négy folyam partjára, / Más szózat és más keblû nép." Szólítsuk-e ezek után még Vörösmartyt? Szükséges-e felidéznünk a nemzet számára készen álló sír látványát?

Nagy íróink nemzetféltõ aggodalmát máig tartó érvénnyel igazolják a múlt század háborúit lezáró Párizs-környéki békeszerzõdések. Az elperelt országnyi-országrésznyi területeken ott rekedt a nemzet harmada. Szocialista politikusaink szájára hallgatást parancsolt a kommunista testvériség és az álszemérem, de íróink az örökös zaklatásnak kitéve sem hallgathattak. A mûvek sok esetben történelmünk nagyjainak emberi és erkölcsi tartását állítva a színre, a szûkre zárt lehetõségeken belül is a közösségi eszme ápolására, az élni, ahogy lehet elfogadására, a túlélésben való feltétlen hitre nevelték a nemzet kispadra küldött szereplõit. "A fû lehajlik a szélben és megmarad." Jól emlékszünk még Sütõ András tanítására. Ki merné megkérdõjelezni igazságát? Az Ady szemével még "híres"-nek jelzett vereckei út Kovács Vilmos jövõt fürkészõ szemüvegén át "kígyó vedlett bõre" látszólag, ám valójában a fondorlatok, a nagy átverések ösvénye. "...Hány népet vitt temetõre, / s ki tudja még, kit hoz erre / menni vele ölre, perre?" Ez utóbbi idézet, mert a vers a legkülönbözõbb szintû szavalóversenyek egyik slágere, ma már szállóige. Sorolhatnám hosszan az idézeteket, igazolva, hogy az írói szándék, amennyiben emberi formában keresi a közösséghez vezetõ utat, meg is találja.

A jó tíz éve tartó, de még le nem zárult rendszerváltozás következtében a társadalmi-politikai vitákkal párhuzamban, vagy éppen általuk gerjesztetten a magyar írótársadalmon belül is bekövetkezett az újratagozódás, s ma már úgy látszik, hogy a politika és a pénz ördöge a határon túli kisebb vagy népesebb írócsoportokat is megosztotta. "Le a nemzeti értékekkel, sutba a hagyományokat! Az irodalom szöveg legyen elsõsorban, s lehetõleg ne szóljon semmirõl!" - halljuk egyre gyakrabban, egyre harsányabban. Akinek ehhez van tehetsége, csinálja, akinek ehhez van gusztusa, fogyassza! Érjenek el sikereket a nemzetközi porondon, de azoktól az értékektõl, amelyek átvészelték a századokat, el a kezekkel!

Olykor a megrögzött újítók türelmetlenségét is megértem, szorgalmukat pedig tisztelem, de nekik is célszerû lenne végiggondolniuk, hogy a hagyomány olyan esztétikai kategória, amely az irodalom természetes fejlõdésével maga is változik, fejlõdik, azonban ezt csak a türelem észlelheti. Emlékezzünk együtt újból Petõfire és korára, Adyra és korára. Nem volt egyértelmû a fogadtatásuk, eléggé heves ellenállásba ütköztek mindketten, holott csak hangvételükben, tematikájukban, s a kifejezési formák alkalmazásában távolodtak el a hagyományostól. A közönség hozzájuk nõtt, s ezzel újabb kapuk nyíltak a további fejlõdés elõtt.

A magyar költészet legértékesebb hagyományai meglátásom szerint most Nagy László költõi teljesítménye környékén horgonyoznak, amelytõl magyarabbat, emberibbet, korszerûbbet és közkedveltebbet ez idáig senki sem produkált.