VI. évfolyam 136. (15706.) sz

2004. június 12., szombat

Internetes olvasóink figyelmébe!

Hirdessen a NÉPÚJSÁGBAN!

Külföldi üzleti hirdetéseket e-mailen is fogadunk. Négyzetcentiméterenkénti díjszabás 60 cent. Átutalás a Banca Româneasca, Bucuresti, filiala Tg. Mures, 251.10.10.35.33.00410.3007 bankszámlaszámra. E-mail címünk: impress@fx.ro

Apróhirdetések

Felveszünk apróhirdetéseket e-mailen Magyarországi ügyfelektôl. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény vagy a postai nyugta számát. Címünk: impress@fx.ro

A hirdetések egységes tarifája 90 Ft/szó, mely magába foglalja a romániai áfát is.

Díjmentesen

fogadunk internetes olvasóinktól (kivétel Románia és Magyarország) személyi jellegû apróhirdetéseket (születés, elhalálozás, üdvözlet, egyéb családi események, emlékeztetôk) a fenti e-mail címen. Kérjük feltüntetni a feladó lakhelyének postacímét. A hirdetés díját (Ft.) Budapesten a CUSTOS-ZÖLD Könyvesboltban (Margit körút 7. szám) kell kifizetni – hétfôtôl péntekig 10-18 óra között. Az e-mailen elküldött szöveg végére kérjük feltüntetni a könyvesboltban kapott elismervény vagy a postai nyugta számát. Címünk: impress@fx.ro

A hirdetések egységes tarifája 90 Ft/szó, mely magába foglalja a romániai áfát is.

Belenyugodhatunk?

Bodolai Gyöngyi

Az iskolaalapítások hôskorszakán túl azt várná az ember, hogy a meglévô intézményeink fejlesztése és bôvítése, az oktatás tartalmának és minôségének a korszerûséghez való folyamatos igazítása következzék. Különösen akkor, ha Marosvásárhely egyik legszebb fekvésû, legjobban felszerelt fôiskolájáról van szó, amelynek munkáját a kezdetben "osztilis" oktatásügyi szervek nemrég "kiváló(sági)" minôsítéssel illették. A Református Egészségügyi Fôiskola az idei ballagókkal együtt 316 fiatalnak biztosított szakmát, a megélhetés lehetôségét. Megalakulásának pillanatától (1992) hosszú volt az út. Vagy pontosabban az akadályverseny, hisz sokszor reménytelen küzdelmet folytatott az intézmény vezetésével megbízott dr. Nagy Attila nyugalmazott tüdôgyógyász fôorvos, és késôbb a szervezésben oroszlánrészt vállaló Mezei Ilona, aki mindenese volt az iskolának. 1992-ben, amikor többéves hiányt pótolva az anyanyelvû posztliceális egészségügyi asszisztens-képzést elindították Marosvásárhelyen, a mûködési engedély birtokában a Kistemplomban kezdték meg az oktatást, majd a sportiskola fogadta be az intézményt. Csiha Kálmán református püspök világjáró körútjain gyûjtötte össze a támogatást, amibôl az Erdô utcai épület elkészülhetett. A Bod Péter Tanulmányi és Diakóniai Központ adott végleges otthont a fôiskolának, s biztosította a bentlakás és az étkeztetés lehetôségét is. A tanítást a MOGYE frissen nyugdíjba kényszerített professzorai vállalták (kezdetben önkéntes munkában), majd az évek során fiatalabb vagy egészen fiatal egyetemi káderekkel egészült ki a tanári kar. A végzettek közül sokan tettek fogadalmat a szeretetszolgálat vállalására, nagy többségük sikeresen szerepelt a különbözô megmérettetéseken, és a híresztelések ellenére jobbára itthon vállaltak munkát. A fôiskola számára az elsô "arculcsapást" az a kormányrendelet jelentette, amely szerint csak az egyetemek keretében képezhetnek egészségügyi asszisztenseket. Nehéz pillanatok voltak, egészen addig, amíg a parlament két évi haladékot adott. - Az állammal álltuk a harcot, az egyházzal nem akarunk tovább küzdeni - mondja a gazdasági igazgató a püspökség új vezetôségének az iskolához való viszonyulására utalva. Mezei Iona a távozó orvos- igazgatóval és a tanári kar egy részével menni készül. Elkeseredetten és megkeseredetten, mivel az utóbbi idôben megtapasztalt sok egyéb bosszúságon túl nem sikerült elérni, hogy a marosvásárhelyi egyetem a jelenlegi formájában felvállalja az iskolát. Igaz ugyan, hogy ôsztôl az ígéretek szerint bábaképzô fôiskola indul a MOGYE keretében, ami azonban nem pótolja azt, hogy a meglévô két évfolyam távoztával megszûnik az anyanyelvû általános asszisztens- képzés folytonossága.

Belenyugodhatunk?

Két magyar alpolgármester Marosvásárhelyen

A helyhatósági választások eredményei bebizonyították, hogy a megosztási kísérletek nem sikerültek. A romániai magyarság bízik az RMDSZ-ben, ezért tudta mozgósítani a szövetség a szavazótáborát. Bebizonyosodott, hogy az embereket érdekli, hogy ki fogja a sorsukat igazgatni a következô négy évben.

A fentiek tegnap hangzottak el az RMDSZ megyei szervezetének sajtótájékoztatóján, amelyet Kelemen Atilla megyei elnök, Borbély László képviselô és Brassai Zsombor ügyvezetô elnök tartott.

A megyében az RMDSZ jól szerepelt

459 helyi tanácsost juttatott az RMDSZ a helyi tanácsokba, szemben a 2000-es 445-tel, annak ellenére, hogy csökkent a tanácsosok száma. Jól szerepelt Szászrégenben, ahol 6 tanácsosi mandátumot szerzett, és az RMDSZ polgármesterjelöltje bejutott a második fordulóba. Szovátán a 17 helyi tanácsos közül 16 RMDSZ-színeket képvisel, Erdô-szentgyörgyön a 15-bôl 9 RMDSZ- tanácsos, Nyárádszeredában a 15 tagú helyi tanácsban az RMDSZ 12 tanácsossal van jelen. A szövetség Marosvásárhelyen is megôrizte a többséget a helyi tanácsban, és a 35 tagú megyei tanácsba 15 tanácsost juttatott be - tájékoztatott Kelemen Atilla megyei elnök.

Néhány településen tiszta RMDSZ-tanács alakulhat, pl. Székelyvéckén és Koronkán. Az elsô fordulóban az RMDSZ 28 polgármesteri helyet szerzett meg a megyében, 17 helységben vesz részt a második fordulóban. Kelemen Atilla szerint az RMDSZ jó kampányt folytatott, végül mindenkinek megköszönte a támogatást.

Marosvásárhelyen etnikai szavazás volt

- jelentette ki Borbély László, mivel a város románsága felsorakozott a legesélyesebb jelölt mögé. Ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos fokú szolidaritás a román szavazókban. Ugyanis elôzménytelen az a helyzet, hogy a többi hat román polgármesterjelölt összesen nem tudott kétezer szavazatot begyûjteni. Borbély szerint annak, hogy az RMDSZ jelöltjének nem sikerült gyôznie, egyrészt demográfiai okai vannak, hiszen a magyarság már a 2002-es népszámlálás adatai szerint 50% alatt volt Marosvásárhelyen, és azóta is csökkent a lélekszáma. Másfelôl sokan dolgoznak Magyarországon, akiknek nem sikerült hazajönniük szavazni.

Az RMDSZ két alpolgármestert és a megyei tanács elnöki funkcióját igényli

Borbély szerint új fejezetet kellene kezdeni a polgármester és a helyi tanács viszonyában, véget kellene vetni annak a hadakozásnak, amely az utóbbi négy évben megrontotta a polgármesteri hivatal és a helyi tanács viszonyát. Az RMDSZ jelezte az SZDP-nek, Florea legfôbb támogatójának, hogy változtatni kell az elkövetkezendôkben a polgármester és a két alpolgármester, illetve a hivatal és a helyi tanács viszonyán. Egyébként a helyi tanácsban két RMDSZ-alpolgármestert választanak, és az RMDSZ igényt tart a megyei tanácsi elnökségre is.

Eugen Nicolaescu: "Florea nacionalista mederbe terelte a kampányt"

A vásárhelyi választók hagyták, hogy továbbra is a korrupció uralja a város vezetését

Pénteki sajtótájékoztatóján Eugen Nicolaescu elégedetten nyugtázta a Nemzeti Liberális Párt választási eredményeit. Mint mondta, megduplázták a 2000-es eredményeket. Ugyanis 2 helyi tanácsosuk és 4 megyei tanácsosuk lesz a vásárhelyi, illetve a Maros Megyei Tanácsban.

Véleménye szerint ez 1937 óta az NLP által elért legjobb eredmény a megyében, ugyanis 3 polgármestert (Oláhkocsárd, Marosugra, Palotailva) szereztek az elsô fordulóban és 9 maradt versenyben a másodikra. Ezt az eredményt olyan körülmények között érték el, amikor egyedül kellett megmérkôzniük a "nacionalista koalícióval", az RMDSZ-szel és a "legnagyobb ellenséggel, a vizuális médiával".

Florea minden eszközt bevetett a közvélemény durva manipulálására!

Eugen Nicolaescu szerint Floreának sikerült "nacionalista mederbe terelni" a vásárhelyiek szavazatait. A PRM és a PUNR segítségével egy nagyon agresszív kampányt folytatott és etnikai szavazást csikart ki. A kampány végén terjesztett, úgynevezett RMDSZ-PNL protokollum a közvélemény manipulásásának durva eszköze, amellyel az emberek szavazatait akarta kontrollálni. Reméli, a rendôrség és az ügyészség megteszi a kötelességét, és kideríti a vétkeseket - tette hozzá a képviselô.

Teodor Giurgeát, véleménye szerint nem "dobták be" idejében, a közvélemény nem ismerte eléggé. Ezért kapott kevés szavazatot. A város lakói is arra szavaztak, aki továbbra is virágoztatni fogja a korrupciót a város vezetésében.

Népújság: Hogyan kommentálja Theodor Stolojan azon kijelentését, amely szerint a PNL hajlandó egyezkedni, vagy akár koalícióra lépni a PRM-vel? Mint mondta, a PRM is a korrupció ellen harcol.

E. Nicolaescu: Azt mondta, hogy a liberálisok bármely politikai erôhöz közeledhetnek, amely a korrupció és a
"bárók" ellen harcol. Helyi szinteken egyetlen korlátozást fogalmaztak meg: a PSD-vel soha nem szövetkeznek.

RMDSZ-sajtótájékoztatók

A magyarság bizalmat szavazott az RMDSZ-nek

Mózes Edith

- Van egy együttmûködési megállapodásunk a Szociáldemokrata Párttal. Ez nem vonatkozik ugyan a helyhatósági választásokra, de azt ajánlottam a helyi szervezeteknek, hogy elsôsorban velük alakítsanak ki együttmûködési formát. Ha nem sikerül, akkor a liberálisokkal és a demokratákkal is egyezkedhetnek. Csak a nagy-romániásokkal és az egységpártiakkal kizárt bármiféle együttmûködés. Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke nyilatkozta tegnap sajtótájékoztatón a fentieket.

Péntek délután Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa, amelyen elemezték a helyhatósági választások eredményeit, és kidolgozták a megfelelô stratégiát a következô ídôszakra. Az elnök szerint a helyhatósági választások az RMDSZ számára jó eredményeket hoztak.

- A szövetségnek két prioritása volt - mondta Markó -, egyik, hogy Kolozsváron leváltsák Gheorghe Funart, a másik, hogy Marosvásár-helyen magyar polgármester legyen. Az egyik sikerült, a másik nem, de a vásárhelyi tanácsban az RMDSZ megôrizte a többséget. Hangsúlyozta, hogy 2000-ben az elsô forduló után 110 polgármestere volt az RMDSZ-nek, a másodikban 148-ra sikerült felvinni. Idén már az elsô forduló után 150 polgármestert mondhat magáénak, és legalább 15 helységben (a 80 közül) RMDSZ-gyôzelemre számítanak.

Kijelentette: az RMDSZ folytatja a kampányt, és hamarosan megkezdik a tárgyalásokat a megyei tanácselnöki és az alpolgármesteri tisztségek megszerzéséért.

Nagy Zsolt kampányfônök megköszönte a sajtó támogatását és a korrekt tájékoztatást, majd elmondta, hogy az RMDSZ megtartotta országos szinten a megyei tanácsosi helyeket (112), a helyi tanácsokban megnövelte a tanácsosok számát, annak ellenére, hogy a törvény értelmében csökkent a tanácsosok száma. Mint mondta, a második fordulóban jó jelöltek indulnak jó esélyekkel, különösen Szatmárnémetiben, Sepsiszentgyörgyön, Margittán, Székelykeresztúron és Tasnádon.

Környezetvédelmi miniszterek Verespatakon

(MTI) - A magyar kormány annak örülne, ha meg sem kezdôdne Verespatakon a Rosia Montana Gold Corp. (RMSC) kanadai- román vegyes vállalat érckitermelô vállalkozása, hiszen az óriási környezeti károkkal járna a magyar vizek számára is, még ha a határ vízi úton 400 kilométerre is van - mondta pénteken újságíróknak Persányi Miklós magyar környezetvédelmi és vízügyi miniszter, aki tájékozódó látogatáson tartózkodik Verespatakon román partnerével együtt. Speranta Maria Ianculescu román környezetvédelmi és vízügyi miniszter a magyar sajtó képviselôinek kérdésére közölte, hogy az " RMCC még be sem nyújtotta a vállalkozásra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmányt, ezért a román hatóságoknak nincs is mit elbírálniuk". Hozzátette: "ha majd benyújtják a hatástanulmányt, azon leszünk, hogy a környezetvédelmi szempontokat szigorúan betartsák."

Adrian Nastase: Románia kétpólusú politikai rendszer felé tart

Külön helye van az RMDSZ-nek

Románia olyan "2+2 képletbe" foglalható kétpólusú politikai rendszer felé tart, amelyben egy nagy balközép párt és egy jobbközép alternatív erô mellett két kis párt helyezkedik el, s amelyben külön
helye van az RMDSZ-nek - jelentette ki pénteken Adrian Nastase kormányfô a helyhatósági választások eddigi eredményei alapján.

A megyei prefektusokkal (kormánymegbízottakkal) tartott szokásos heti telekonferenciáján a miniszterelnök hangoztatta: nôtt a parlamenti pártokra leadott szavazatok száma és súlya. Emlékeztetett rá, hogy míg 1996-ban a parlamenten kívüli pártok és a független jelöltek 4,6 millió szavazatot szereztek, 2000-ban már csak 1, 2 milliót. Ez azt jelenti, hogy több mint 3 millió szavazat más, hasznosabb irányba vándorolt - mondta a román kormányfô, majd leszögezte: a demokratikus Románia politikai térképe ma már nem aprózódik szét tucatnyi helyi pártocskára, hanem - legalábbis pillanatnyilag - a 2+2-es képlet szerint alakul át.

A szavazatok mai megoszlása alapján a kormányfô úgy vélekedett, hogy "létrejött egy alternatív politikai képlet, amely az ôszi (parlamenti) választásokig olyan irányba fejlôdik, amilyet e politikai képlet tagjai és vezetôi választanak".

Nastase rámutatott: az nyilvánvaló, hogy Románia egy nagy balközép pártra és egy jobbközép tömörülésre épülô kétpólusú politikai rendszer irányába halad. A folyamat most van kibontakozóban, s nem kétséges, hogy érdekes fejlemények várhatók a most bevezetett 5 százalékos küszöb hatására. E bejutási küszöb a kormányfô szerint kiütött a versenybôl egész sor olyan pártalakulatot, amelyek "valamiképpen zavarólag hatottak a helyi kép kialakulására". Ezt a jelenséget egyesek kedvezô fejleményként ítélik majd meg, mások pedig a politikai változatosság kialakulásának korlátozását látják benne. Egyelôre a parlamenti pártok ezt fogadták el, ezt kell tiszteletben tartani, s le kell vonni belôle a szükséges következtetéseket - fejtegette a pártvezér miniszterelnök, aki "figyelemre méltó teljesítménynek" nevezte az általa vezetett Szociáldemokrata Párt (PSD) mostani választási eredményeit.

Rendhagyó jelöltek a kampányban

(MTI/AFP) - Színészek, énekesek, újságírók, ûrhajósok, sportolók, írók, költôk vagy pornósztárok: sok rendhagyó jelölt szállt sorompóba az Európai Parlament mandátumaiért a 25 országban, ahol szavaznak errôl a héten, és nem egy esetben jó esélyük van arra, hogy megválasszák ôket.

Az ismert újságírók közé tartozik például a 61 éves Robert-Kilroy Silk, a BBC reggeli adásának mûsorvezetôje, akit azt követôen bocsátották el, hogy az arab világot sértô kijelentéseket tett mûsorában. Most ô az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának listavezetôje: ez az euroszkeptikus politikai alakulat két mandátumot szerzett öt évvel ezelôtt. Franciaországban Jean-Marie Cavada, a közszolgálati rádió volt igazgatója a centrista UDF egyik listavezetôje.

Sok színész is az európai politikai színpadra lépett, köztük csiklandósabb mûfajok mûvelôi is. Csehországban Dolly Buster német pornósztár vezeti a Független Kezdeményezés (NEI) listáját, amely korábban Független Erotikus Kezdeményezés néven futott. A felmérések szerint a voksok fél százalékára számíthat.

Olaszországban a népszerû Elisabetta Gardini a Forza Italia jelöltje, Silvio Berlusconi miniszterelnök kormányzó pártja indította ôt. Spanyolországban Pilar Bardem színésznô - Javier Bardem színész édesanyja - a katalóniai baloldali, ökológiai és kommunista koalíció listáján a hatodik.

Az ûrhajósok közül a politikai pályára állni Csehországban Vladimir Remek, aki 1978-ban egy szovjet Szojuz fedélzetén járt a világûrben. Ô a kommunisták listáján a második. Hasonló politikai érdeklôdést mutat Umberto Guidoni, az egyedüli olasz, aki járt az ûrben, méghozzá az amerikai Endeavour fedélzetén 2002-ben: ô független jelölt a PDCI olasz kommunista listán.

Ugyancsak az "utazás" kategóriában említhetô az angliai "Vidék pártja" jelöltjeként induló Sir Ranulph Fiennes. Ô volt az elsô ember, aki gyalogosan és vitorlással, a két sarok érintésével megkerülte a Földet 1982-ben, majd 1993-ban gyalogosan és segítôk nélkül átvágott az Antarktiszon: a Guinness Rekordok Könyvében ezért "a világ legnagyobb élô sarkkutatójának" nevezik.

Az irodalmi szférát képviseli Portugáliában Vasco Graca Moura, a luzofónia, a portugál nyelvhasználat védelmezôje, aki jelenleg is európai képviselô, és jó eséllyel rendelkezik az újjáválasztásra a középjobb kormánykoalíció listáján. Az operaszínpad is képviselteti magát a képviselôségre pályázók között, Marek Torzewski lengyel tenor, valamint a görög Nena Venetszanu személyében, aki egy nôi listát vezet országában.

A finn Ari Vatanen ralibajnok nevét az autós sportág szerelmesei ismerik jól, ôt a francia Unió az Elnöki Többségért (UMP), Chirac elnök pártja nevezte be erre a versenyre, méghozzá befutó helyen. A 2000-es sydneyi olimpián aranyérmet szerzett Erki Nool tízpróbázó Észtországban a Pro Patria párt listáján tesz európai próbát.

Gaudeamus igitur a MOGYE-n

Orvosi esküt tett az ötvenötödik évfolyam

Mészely Réka

Pénteken a marosvásárhelyi sportcsarnokban közel négyszáz általános orvostant, fogorvostant és gyógyszerészetet végzett diák mondta ki tanáraik kíséretében az esküt.

Tizenegy órakor indult a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem épületébôl a Gaudeamus igiturt éneklô hosszú sor, amely délre be is kanyarodott a szülôk, barátok, ismerôsök, rokonok koszorújában a sportcsarnokba. Dr. Constantin Copotoiu professzor, az egyetem rektora üdvözölte az

egybegyûlteket, és kiemelve a pillanat fontosságát, a leendô orvosokat, gyógyszerészeket arra biztatta, hogy legyen önbizalmuk.

Az egyetem ötvenötödik évfolyamának végzôs hallgatói életüknek újabb fontos szakaszához érkeztek - kezdte beszédét dr. Jung János egyetemi tanár, dékánhelyettes-, innen nehézségekkel, de szakmai elégtételekkel teli élet veszi kezdetét. Ezt a munkát hivatásként kell felfogni, teljes odaadással, a betegek iránti tisztelettel kell végezni.

Egy orvos számára a tanulás sohasem ér véget, bátran, magabiztosan kell az akadályok elé nézni. Fontos az alapos tudás elsajátítása, a kiegyensúlyozott, kritikus magatartás, a helytállás, és az általános mûveltség sem elhanyagolandó - hangzott el a továbbiakban.

A legfrissebb orvosok és gyógyszerészek részérôl Copotoiu Monica és Bakó Anikó búcsúztatták az egyetemi éveket, majd az évfolyamelsôk vehették át okleveleiket. Az orvosi eskü letétele könnycseppeket csalogatott a sok fekete tógás szemébe, akiket az ünnepség végén virág- és gratulációözön lepett el.

Vidámság, népi, helyenként modern, groteszk humor, avagy: táncjáték a sóról

(járay)

Kedden, június 15-én este 7 órai kezdettel megyeszékhelyünkön a Nemzeti Színház nagytermében lép közönség elé a Nagyváradi Állami Filharmónia magyar néptánc- együttese. Repertoárján az országos körútja alkalmával Kolozsváron már nagy sikerrel játszott színpadi mû szerepel. A Nagyvárad Táncegyüttes tehát A só útja címmel egész estet betöltô kétrészes táncjátékban elsô alkalommal állítja párhuzamba a sót mint értéket, mint szimbólumot a hagyományos értelemben vett falu értékrendjével. A történelem során bebizonyosodott, hogy a tradicionális társadalmak legalapvetôbb értéke a só. Életet jelentett. Ezért is forgott s forog ma is közszájon a szólás, mely szerint a só... az élet sava-borsa. Fontossá-
gát mi sem bizonyítja jobban, mint a kitermelésére, szállítására, értékesítésére és vámolására vonatkozó egykori királyi rendeletek sokasága. Birtoklásáért harcok, felkelések törtek ki. A székelyek vérükkel védelmezték szabad kitermelésének jogát. A mesebeli legkisebb királykisasszony édesapja iránt érzett szeretetének a fokmérôje is úgymond a só. (Lásd: Úgy szeretem királyapámat, mint sót az ételben). A só tehát nem csak értékszimbólum. Nélkülözhetetlen az élô szervezet számára is.

A táncjáték e létszimbólum tündöklésének és hanyatlásának történetét viszi táncpódiumra a köréje rendezôdô világrend tündöklésével, illetve hanyatlásával együtt. A két esztendeje alakult hivatásos néptáncegyüttesnek a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatával e közösen színpadra vitt produkcióját László Csaba koreografálta és rendezte, zenéjét pedig a vajdasági Csalóka zenekar állította össze. A magyar, román és cigány táncokkal "sózott" elôadást pergô vidámság, népi, helyenként modern, groteszk humor teszi színessé.

Közlemény

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete köszönetét fejezi ki a város azon választópolgárainak, akik a 2004. június 6-i helyhatósági választásokon részt vettek, szavazatukkal hozzájárultak a többségi városi tanács létrejöttéhez, megadták azt a lehetôséget, hogy az elkövetkezô négy esztendôben hatékonyan és eredményesen képviselhessük választópolgáraink és városunk érdekeit.

Dávid Csaba, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke

Dr. Pokorny László, az RMDSZ marosvásárhelyi választmányának elnöke

Tisztelet a véradóknak

Június 14-én, a véradók nemzetközi napja alkalmából a Marosvásárhelyi Vérközpont minden tiszteletbeli véradónak, aki átlépi az intézmény küszöbét és vére egy részét a betegeknek ajándékozza, életeket mentve ezáltal, ezúton mond köszönetet. Kérjük, hogy példájukat minél több ember kövesse.

Dr. Dana Florea, a Marosvásárhelyi
Vérközpont igazgatója

Szólnom kellett volna

Simon Virág

Cecília hív Olaszországból - erre a mondatra ébredtem fel a szunyókálásból tegnap reggel a maxitaxin. A hosszú utazás kimeríthetetlen lehetôséget kínál. Lehet tervezni, beszélgetni, üzenetet írni, telefonálni, belehallgatni mások beszélgetésébe és szunyókálni. Az elôttem ülô fiatal, szôke lánynak csengett a telefonja, és édesanyjának számolt be a hívó kilétérôl. Biztos, hogy lesz munkahelyem, ha elmegyek Olaszországba? - ismétlôdik meg harmadszorra a kérdés. Elôzô nap a leánykereskedelemrôl és a jól fizetett állásokkal külföldre csalogatott fiatal lányokról számoltam be, így figyelni kezdtem. Mint kiderült, egy olaszországi kisvárosban van az a bizonyos Cecília, aki most barátnôjét is arra biztatja, hogy csatlakozzon hozzá. Szállodában vagy vendéglôben lesz a munka? - hangzik a kérdés, immár másodszorra. Úgy tûnik, hogy a beszélgetôtárs nem túl meggyôzô. De biztos, hogy elôre lebeszélted, s ha odamegyek, munkába állhatok? - kérdi egyre bizalmatlanabbul a huszonéves csinos lány. Kivel beszélted le, mi a szálloda neve, mennyit fizetnek? - hangzanak a természetes kérdések. A válaszok látszólag nem elégítik ki, mert újból és újból megismétli, mintegy bizonyosságot várva. Az áthallgatás során azt is megtudtam, hogy Cecília már harmadik hónapja dolgozik ott, itthon még nem volt, de szüleinek, testvéreinek küldött némi pénzt. Arról is szó kerül, hogy hétfôn lesz az indulás, s szerdán reggel már munkába állhat. A lemerült telefon szakította meg a közel tízperces beszélgetést. A szôke lány bizonytalanul kérdezte édesanyjától: mit tegyek, menjek vagy maradjak? Cecilíát jól ismerem, de nagyon kurtán- furcsán válaszolt a munkahellyel kapcsolatos kérdésekre. Azt is furcsállom, hogy nem tartja a kapcsolatot a közös barátainkkal, akik ugyanott vagy a közelben dolgoznak. Az édesanya, aki láthatóan eddig sem örült lánya távozásának, határozottan ismételgette: ne menj, bajba juthatsz, mi ott nem tudunk segíteni. Inkább tartsd meg itthon az állásod, s valahogy boldogulunk.

Végállomás. Oda kellene menni az ismeretlen lányhoz, s figyelmeztetni, hogy a hivatalos adatok szerint mindennap nô a külföldön munkát vállaló, majd eltûntnek nyilvánított lányok száma. Mert sok esetben a barát, a jó ismerôs az egyéni érdeket, a pénzt választja. S ahogy a barátság, úgy a fiatal lányok is eladható, elcserélhetô tárggyá válnak.

Szólnom kellett volna, de nem tettem. Csak magamban zúgolódom, hogy vajon a józan ész, az óvatosság, az édesanya intô szava, vagy a gyors elôrehaladás reménye, a kecsegtetô kereseti lehetôség kerekedett-e felül?

Ferences ifjúsági zarándoklat

A béke, a békesség olyan fogalmak, amelyre szíve mélyén minden ember áhítozik. Ennek ellenére - akárcsak az elmúlt egy év távoli vagy közelebbi eseményeit nézzük - az ember mindent megtesz annak érdekében, hogy ebbôl a vágyából minél kevesebb valósuljon meg, minél kevesebb legyen a békesség saját életében, közvetlen környezetében, a világban. Furcsák vagyunk: békére vágyunk, s mégis gondolatainkkal, szavainkkal, tetteinkkel gyakran a békétlenséget szítjuk, a gyûlöletet tápláljuk. Így van ez napjainkban, s így volt ez évszázadokkal ezelôtt is.

Lassan már nyolcszáz éve annak, hogy Assisi Szent Ferenc végrendeletében, amelyben összefoglalja mindazt, amit a saját maga és testvérei számára fontosnak tart, leírja: "Az Úr nyilatkoztatta ki nekem, hogy ezt a köszöntést használjuk: Az Úr adjon neked békességet!". Egy olyan korban, amikor - nem kell nagyon elmélyülten tanulmányozzuk a történelemkönyveket azért, hogy tudjuk, hogy - a béke eléggé ritkán látott vendég volt, Ferenc isteni kinyilatkoztatásként éli meg azt a belsô felszólítást, hogy köszöntésében kívánja embertársai számára a békességet. Ferenc nemcsak a maga számára tartotta fontosnak a békét, hanem kortársai számára, korának társadalma számára, minden ember számára is. S ezért nemcsak kívánja ezt, hanem tesz is érte: kibékíti egymással szülôvárosa püspökét és világi vezetôjét (podesztáját); fáradságot nem kímélve elmegy a Szentföldre, hogy a békét mûvelje a szembenálló felek között stb.

Mi is áhítozunk a békére: szeretnénk, ha béke volna szívünkben, családjainkban, népünk körében, a világban. De ezt oly ritkán merjük kívánni egymás számára, s talán még ritkábban merünk tenni is érte valamit. Pedig a békesség csak akkor lesz jelen a környezetünkben, bennünk, ha mi is teszünk legalább néhány lépést érte.

Ezért, ha már betöltötted a 15. évet, s érzel magadban erôt arra, hogy hátizsákkal a hátadon három nap alatt velünk gyalogolj kb. 50 km-t, akkor szeretettel meghívunk téged is július 29. és augusztus 3. között az erdélyi ferences testvérek szervezésében sorra kerülô II. ferences ifjúsági zarándoklatra, melynek mottója: "Uram, tégy engem békéd eszközévé". Az úton, amely Gyimesfelsôlokról Csíksomlyóra vezet, a Csíki-havasok gerincét követve szeretnénk, hogy Szent Ferenc szellemében egymással megismerkedve, egymást segítve, együtt imádkozva közösen tegyünk néhány lépést Feléje is, aki minden békesség forrása, s aki számunkra s általunk talán mások számára is megadhatja a hôn áhított békét.

Szeretnénk, ha a természetben eltöltött zarándoklatunk végén nemcsak el tudnánk mondani, de mindennapjainkban meg is tudnánk élni azt imádságot, amelyet sokan Assisi Szent Ferencnek tulajdonítanak:

Uram,

tégy engem békéd eszközévé.

Ahol gyûlölet van, hadd hozzak szeretetet,

ahol rossz, megbocsátást,

ahol viszály, oda egyetértést,

ahol tévedés, oda igazságot,

ahol kétely, oda hitet,

ahol kétségbeesés, oda reményt,

ahol sötétség, oda világosságot,

ahol bánat, oda örömöt!

Uram, add, hogy ne vigasztalódást keressek, hanem vigasztaljak,

ne megértést óhajtsak, hanem megértsek,

ne szeretetre vágyjak, hanem szeressek,

mert csak másoknak adva kapunk,

megbocsátva bocsánatot nyerünk.

Halálunkkal örök életre ébredünk.

Ámen.

Részvételi szándékodat - legkésôbb június 30-ig - a következô testvéreknél jelezheted:

fr. Szabolcs, frszabolcs@freemail.hu

fr. Róbert, 540202 Târgu Mures, Str. Libertatii nr. 108., tel/fax: 0265/265-681.

Náluk a részletek után is érdeklôdhetsz, illetve a www.zarandoklat.freeweb.hu internetes oldalon is tájékozódhatsz.

Újjászületett szakma

A patkoló- és gyógykovács, akit házhoz hívnak

Kilyén Attila

A marosvásárhelyi, 39 éves Huszár Ákos kisgyerekkorában nem a neve miatt kedvelte meg a lovakat, hanem mert mielôbb lovagolni szeretett volna. Várnia kellett, míg VII. osztályos lett, akkor ült elôször nyeregbe. 17 éven át lovagolt. Megszerette a lovat, az állategészségügyi technikum után tanulta meg azt a szakmát, amelyet ma is gyakorol: patkoló-, gyógykovács. Ehhez már csak azt kell hozzátennünk, hogy mozgó mûhelyével - Dacia személygépkocsival - hívásra, akár a dûlôbe is kimegy a helyszínre segíteni.

Székelyhodoson az igásló-bemutatón nagyon sokan igényelték szolgáltatásait. Volt, aki patkolást kért, legtöbben lótisztító szerszámokat vásároltak, mert hát a bemutatón a lovat nem illik akárhogy felvonultatni. Beszélgetésünk elhúzódott, hiszen a lovas gazdák gyakorta félbeszakítottak. De megérte, mert kibontakozott egy ember eddigi élete, amely egy régi szakmához kapcsolódott. Mióta létezik kovács? A válasz egyszerû: amióta a vasat használja az emberiség. Ákos a kovács szakmát élesztette fel.

Úgy történt, hogy fiatalkorában volt egy kis 14 éves arab lova, amelynek nem volt patkó a lábán, emiatt nagyon megsajnálta. Nagyon le volt szakadva a patája. Reszketve ütötte fel a négy szeget. Azon nyomban kapott is két hatalmas pofont az edzôjétôl, mondván, hogy nem lehet játszani az akkor 45.000 lej értékû lóval. Ákosban a pofok nyomán felébredt a becsvágy, a
"még azért is érzés", hogy megtanuljon segíteni a kis lovon. A nyári vakációkat a volt Metalul szövetkezet patkolómûhelyében töltötte 1979 júniusától 1983 augusztusáig. Nagyon sokat tanult, állatorvosok véleményét hallgatta meg, és az évek során rájött, hogy a hobbija, kedvenc szabad idôtöltése átalakult egyféle törekvéssé, késôbb szakmává, amely ma megélhetését biztosítja.

Az alig negyedóra alatt lezajlott patkolás után a patkoló és gyógykovács bemutatta a mozgó mûhelyt. Miniatürizált fúvatót, kohót láttunk. A fúvató kis villanymotorral mûködik autóakkumulátorhoz kapcsolva, 12 volt feszültséggel, de lehet mûködtetni akkutöltôvel is. A transzformátor segítségével 6 volttal melegít. Következett a tûzhely, serpenyôjében mészkô van, amely azt a hôt tartja meg a serpenyôben, amely a butángáznak és a levegô keverékének elégésébôl származik. A hô elegendô arra, hogy a vas, amelybôl patkó lesz, megmunkálhatóvá váljék. Saját maga készíti a patkót egyenes vasból, méretre, lábra szabva.

A tûzhely nem képzelhetô el egy tûzfogó és legalább két kalapács nélkül: egy alakító kalapács, amelynek nagyobb, lapos felülete van és egy gömbölyû végû kalapács, amellyel a kámflit húzza ki. A kámfli egy olyan része a patkónak, amely elöl megakadályozza, hogy a ló lábáról elmozduljon a patkó, szaknyelven botlasztónak is nevezik. Megakadályozza azt is, hogy a patkó elcsavarodjon a patáról. Elsô lábaknál egyet, hátsó lábaknál kettôt alakít ki a második szeg irányába. A ló patája után alakítja - szélesség, hosszúság, saroknyitás szerint. Láthattuk még a reszelôt, köznéven ráspolyt, üzletbôl vette, mert amit Ákos gyerekkorában a Metalul szövetkezetnél gyártott magának - elkopott. A patkolókalapácsok ugyancsak házilag készültek, egy vagon rugójából. A félgörbe kést állatorvosi szerszámként használja, a pata mélységét nagyobbítja ezzel. A hagyományos patkolásban ez a szerszám nem létezett. Csupán állatorvosok használták a '70-es, '80-as években. Láttunk csukaorrú kést, amellyel a patkó mellett vágta ki a ló békáját, ezzel a szerszámmal a patát meg lehet tisztítani anélkül, hogy a patkót levenné a patáról. Szóba jöttek a patkószegek. Külföldön vásárolja a svéd importból származó szegeket, mert a hazaiak nem felelnek meg a sport- vagy az érzékeny lábú lovaknak.

Szóljunk egypár szót a taszítókésrôl, a nyitolófogóról, amely gyakorlatilag szegvégsüllyesztô, ezt sem ismerték a Metalul szövetkezetnél, önmaga gyártotta. Ennek szakszerû használata segít, hogy a patkószeg ne sértse meg a ló lábát, ha bokája összebotlik a patával. Kézbe került a kefés és kefe nélküli patakés, ezekkel távolította el azt piszkot, ami beragadt a patába. A 47 kg- os kis üllôt Ákos XI. osztályos korában vásárolta 100 lejért. Egy rugólapot hegesztett rá, amely jól bírja a vasgyúrást. A szakember 24 éves barátja, de kedvenc szerszáma a szögmérô, amellyel a pata hossza, sarokmagasság mérhetô. Ezt a szerszámot a régi kovácsok nem használták. Könyvekbôl tanulta meg a szerszám használatát.

Huszár Ákos vállakozását a klasszikus patkolókovácsok kissé furcsállják. Ennek ellenére van munkája bôven. Temesvárra, Aradra, Bukarestbe, Radauti-ra hívják, a nagyobb telepekre. Nem titkolta el azt sem, hogy jelenleg is tanul, egy Chicagóból kapott tananyagból készül. Ugyanis arra számít, hogyha Románia bejut az EU-ba, Lyonban szeretné elvégezni a lótenyésztési fôiskola kovácsegyetemét. Igen, így: egyetem! Különben lótenyésztési fôiskola a közelünkben Magyarországon, Kaposváron van. Miért a folyamatos továbbtanulás? A patkoló- és gyógykovács azt válaszolta, hogy amíg fû nô a földön, addig ló is lesz. A ló érték, munkaerô, amit az ember fel fog használni minden idôben, nemcsak munkájában, hanem a sportban is.

Szieszta

Szerkesztette Mózes Edith

Illat- és Mozart-terápia raboknak

Illat- és Mozart-terápiával próbálják lehûteni a forrófejû rabok kedélyét egy mexikói börtönben.

Az ôrök egyelôre csak 25 elítélt orrát és fülét kényeztetik illatos olajok égetésével és Wolfgang Amadeus Mozart mûveivel. Ezek a rabok valamennyien gyilkosság vagy nemi erôszak miatt kerültek rács mögé. Idôvel átkerülnek a börtön fôrészlegébe, és másik csoport részesül aroma- és zeneterápiában.

A mexikói börtön az ország északi határán van, olyan vidéken, amelyen mintegy 300 nôt gyilkoltak meg az utóbbi évtizedben. Asszonygyilkosok a tervek szerint sohasem élvezhetik majd az illatos Mozart-kúrát.

A férfi alsónadrág lélektana

A férfi alsónemû történelme az ágyékkötôvel kezdôdik, ám az alsónadrág csak a 19. század húszas éveiben vált fontos ruhadarabbá, mégpedig egyik legkorábbi formájában, amelyet ma boxersort néven ismerünk - derül ki a Jockey német fehérnemûgyártó kiadványából, amelyben a férfi alsó lélektani vonatkozásait elemzik szakértôk.

A boxeralsó viselôi e kutatók szerint "minden tekintetben nyitott", laza emberek, akik nem félnek az élettôl, és nem féltik "legjobb darabjukat".

A ruhadarab mintázatából is fontos következtetéseket lehet levonni viselôjére nézve: a hosszában csíkos alsó azt jelzi, hogy a benne lévô férfi meg van gyôzôdve saját értékeirôl, a kockás minta szerénykedô hajlamra vall, míg az egyszínû arra utal, hogy viselôje visszafogottan szemléli a divatirányzatokat.

Aki a csak a combhajlatig érô alsónadrágot hordja, az haladó szellemû ember, a fehérnemûgyártók szerint kreatív, és tudatában van a divatnak, valamint a saját testének. Ô nem bízza az alsónadrág vásárlását sem mamájára, sem barátnôjére, mert pontosan tudja, mit akar: tetszeni a nôknek. Ebbôl a fajtából az egyszínû alsó a jópofaságot, a mintás a játékosságot jelzi.

A testre simuló, oldalt kissé felszabott alsónadrágot slipnek nevezik, s azokat, akik ilyet viselnek, a Jockey gyár pszichológusai visszahúzódónak, inkább óvatosnak és kevéssé feltûnônek, de nagyon megbízhatónak tartják.

A mai alsónemû elsô igazi ôsei valószínûleg az ôsi Egyiptomban jelentek meg gyolcskendôk formájában.

A középkori modellek már valamivel jobban emlékeztettek a mai megoldásokra, de nyílás csak hátul volt rajtuk - tudható meg a Jockey cégtôl.

Európa legszigorúbb állatvédelmi törvénye lép életbe Ausztriában

Az osztrák sajtó szerint Európa legszigorúbb állatvédelmi törvénye lép életbe a jövô év elejétôl Ausztriában, miután a Nationalrat májusi döntése után szerdán az osztrák Bundesrat is ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a jogszabálygyûjteményt.

A törvény - amely az eddigi tartományi szabályozásokat felváltva elôször fogja át szövetségi szinten az ausztriai állatvédelmet - a jövô év elsô napjától megtiltja például vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban, vadállatok "háziállatként" tartását, nem engedélyezi a kutyák láncon tartását, betiltja a kutyák farkának vagy fülének kurtítását is. A törvény alapján nem engedélyezik az állatkereskedéseknek, hogy macskákat és kutyákat bemutatóketrecekben kiállítva kínáljanak, de tilos lesz elektromos sokkolók használata is az állatok idomításánál.

A törvény alapján ezentúl akár 15 ezer euró (kb. 3,7 millió forint) pénzbüntetésre is ítélhetik az állatkínzás bûntettének visszaesô elkövetôit, s még az állattartástól is eltilthatják a vétkeseket.

Újabb vatikáni archívumok megnyitása

Titkos archívumainak újabb fejezeteit hozza nyilvánosságra a Vatikán még júniusban: a kétkötetes mû a II. világháborús hadifoglyok ügyeivel foglalkozik, s másfél ezer oldalon, nyolc dvd-lemezzel együtt több mint 2,1 millió hadifogolyról tesz említést, akikrôl valamikor is információkat kértek. A vatikáni sajtószolgálat keddi közleménye szerint az elsô kötethez Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtitkár írt elôszót.

Az "Inter Arma Caritas. L'Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra istituito da Pio XII (1939-1947)" mû 75 eurós áron - közel 20 ezer forint - lesz kapható, s számos eredeti, a nagy nyilvánosság számára eddig nem ismert dokumentumot tár a közvélemény elé a német fogságba esett hadifoglyokról.

A kétkötetes forrásmû dokumentumai elôsegíthetik a sokat vitatott Giovanni Battista Montini, vagyis a késôbbi VI. Pál pápa II. világháborús szerepének megértését, habár távolról sem fedik fel teljesen a második világháborús vatikáni titkos archívumokat.

A Vatikán korábban a nyilvánosság számára is hozzáférhetôvé tette a katolikus egyház központja és Németország kapcsolatait feltáró dokumentumokat, de csak részlegesen, az 1922-1939-es évekre, vagyis XI. Pius pápa korszakára vonatkozóan.

A pápai nunciusként több évet Németországban tevékenykedô Eugenio Pacelli, a késôbbi XII. Pius pápa tekintetében azonban a titkos vatikáni archívumok nem hozzáférhetôek, akárcsak más kényes kérdésekben sem.

Befejezôdött a pergamoni oltár restaurálása

Befejezôdött a tíz évig tartó restaurálás, és a 2200 éves pergamoni nagy oltár (Zeusz-oltár), Berlin és a világ egyik legbecsesebb mûkincse szebb, mint valaha.

Silvano Bertolin müncheni restaurátor vezetésével tíz évig dolgozott a csapat az oltár ékén, a görög istenek világát, az istenek és gigászok harcát megörökítô, 113 méter hosszú és 2,30 méter magas frízen. A restaurálás közel 3 millió euróba került, 116 dombormûlapot szabadítottak meg évszázadok por- és homoklerakódásaitól. A restaurátorok azonban nem érték be ennyivel: ki is egészítették az egyes dombormûveket eddig raktárban heverô, beazonosíthatatlannak hitt darabokkal.

Az oltárt Kis-Ázsiában, az egykori Pergamonban német tudósok fedezték fel a XIX. század második felében.

Berlinben külön múzeum épült az oltár befogadására. A II. világháború idején az oltár szétszedve bunkerben hevert.

A Berlint elfoglaló szovjetek Leningrádba szállították, ahonnan 1958-ban került vissza a Spree folyó egyik szigetére, a több múzeumnak, köztük a Pergamonnak is helyt adó berlini Múzeum- szigetre.

Donald kacsa 70 éves

Hetven éve "született" Donald, a világ leghíresebb kacsája. Az örök vesztes és örök méregzsák szárnyas 1934. június 9- én szerepelt elôször egy rajzfilmben és még ugyanebben az évben képregény formájában is olvashatók voltak kalandjai.

Népszerûsége hamarosan felülmúlta Miki egérét is, ami azzal magyarázható, hogy az egér az amerikai nôszervezetek nyomására bátor "személyiséggé" lépett elô, míg Donald megmaradhatott ügyefogyott szerepkörében. A kacsát elôször Art Babbit, Disney egyik rajzolója vetette papírra, s már akkor matrózsapkát és -ruhát viselt, de hosszú, lapos csôre volt. (Az viszont csak legenda, hogy Finnországban betiltották volna a nadrág hiánya miatt.)

A rajongók azonban jobban szeretik azt a Donaldot, akit - vagy amelyet - egy másik rajzoló, Carl Barks teremtett meg az 1940-es években. Ô adta Donaldnak a jellegzetes fiatalos, naiv arcot és benépesítette környezetét más figurákkal, egyebek között Dagobert bácsival. (Barks 99 éves korában, 2000-ben halt meg.)

Disney-t Donald kalandjaiért kilencszer jelölték Oscar- díjra, de csak a viszonylag ismeretlen, a második világháború idején készült A Führer arca címû opusz gyôzött a versengésben.

Donald gyakrabban dühös, mint nem, keveset beszél, inkább cselekszik, a szerencse hajszolása közben állandó vesztes marad. Szándékai alapvetôen jók, de mert mindig rossz irányban indul, nem törôdik semmivel és senkivel, egyre nagyobb bajba kerül. Féktelen dühkitörései, tehetetlensége az akadályokkal szemben, tiltakozása az általa vélt igazságtalanságok ellen, még ha emiatt bajba is kerül - ezek tették a mindenkori közönség kedvencévé.

Donaldnak 1937 óta elválaszthatatlan társa a hûséges Daisy, akivel 1937-ben találkozott egy mexikói utazáson.

Családjához tartozik még Dago-bert bácsi, továbbá három unokatestvére, talpnyoma pedig megtalálható a hollywoodi hírességek utcájában. Ô volt az elsô, aki a második világháború idején jelentkezett a seregbe és az utolsó, aki - 40 évvel késôbb - leszerelt, ezen idô alatt az ôrmesteri rangig vitte.

Múzsa, 643. szám

Szerkeszti Nagy Miklós Kund

Visszapillantó a 75. ünnepi könyvhétre

Bôség zavarában

Zivataros volt a kezdés. Bizony, az idôjárás cseppet sem bizonyult kegyesnek azokhoz a nem kevesekhez, akik június 3- án délután jelen lehettek az idei, 75. ünnepi könyvvásár megnyitóján, a budapesti Szent István téren. Már elôbb vészesen gyülekeztek a felhôk a bazilika tornyai fölött, s mire Szabó Magda a pódiumon befejezte beszédét, zuhogni kezdett az esô. Menekültünk, ahogy tudtunk, az ernyôk alá, a sátrak védelmébe. S menekíteni kellett az asztalokra kirakott könyveket is. Egy szabadtéri könyvvásárt semmi sem zavarhat meg jobban, mint az ilyen zuhatag.

És hogy kellôképp zivataros legyen a folytatás is: másnap, ugyanabban az órában, ismét esernyôk alá szorultunk. Elmosta a zápor a dedikálások jó részét.

Az idôjárás szeszélyeitôl függetlenül: úgy vélem - s tapasztalhattuk -, hogy ez a szépen felújított belvárosi tér nem a legalkalmasabb egy ilyen nagyszabású rendezvény befogadására. Szûkösnek mutatkozott 124 pavilon célszerû elhelyezésére, 191 könyves cég hatalmas kínálata számára. A pavilonsorok közötti keskeny folyosókon nem lehetett kényelmesen közlekedni, zavartalanul bámészkodni. Ahogyan kívánatos lett volna. Csak itt-ott jutott hely asztaloknak, székeknek - a dedikálásra meghívott írók részére. A beszélgetésekre. (Mintha otthonosabbak lettek volna a régebbi, Vörösmarty téri könyves találkozók...)

Persze: voltak azért napsütéses, zivatarmentes órái is ennek az idei könyvvásárnak. Amikor tetôzött a tolongás s megelevenedett a forgalom a pavilonok között, a könyvkirakatok elôtt. De kezdetben inkább csak nézegetô-lapozgató könyvbarátokkal lehetett találkozni a sûrûn hullámzó tömegben.

Kábítóan nagy volt a kínálat és meglehetôsen mérsékelt a kereslet. A megvásárolható kiadványok zavarba ejtô bôségét szemlélhettük, miközben lapos pénztárcánkat tapogattuk...

Új mûvekkel (szám szerint 351 címmel) összesen 112 kiadó volt jelen a vásáron; a határokon túlról 18 könyves mûhely termésébôl lehetett válogatni. Íme néhány kiadó - a "nagyobbak" közül -: Magvetô, Helikon, Kortárs, Új Palatinus, Balassi, Széphalom, Magyar Napló, Nap, Jelenkor, Gondolat, Püski, Hét Krajcár, Akadémiai, Magyar Könyvklub, Európa, Osiris, Móra, Pont, Tiszatáj, Noran, Argumentum, Csokonai, Kossuth, Athenaeum, Kairosz, Múlt és Jövô, Tevan, Zrínyi. És akik a szomszédból érkeztek: Madách-Posonium (Pozsony), Forum (Újvidék), Mentor (Marosvásárhely), Pallas- Akadémia (Csíkszereda), Mûvelôdés (Kolozsvár), Intermix (Ungvár), Kalligram (Pozsony), Koinónia (Kolozsvár), Polis (Kolozsvár). Az erdélyi kiadók kötetei a Romániai Magyar Könyves Céh és a Pallas-Akadémia pavilonjában kaptak helyet.

1929-ben indította el útjára a könyvvásár-sorozatot Supka Géza, a kezdeményezô; érdemérôl kár lenne megfeledkezni. Kezdetben hangsúlyozottan az élô magyar irodalom ünnepe volt ez,
késôbb aztán mintha inkább a könyvkiadásé lett volna, hogy napjainkban egyértelmûen a könyvkereskedelem seregszemléje legyen. Való igaz: nem elegendô megírni a könyvet s kinyomtatni, el is kell adni azt! El kell juttatni az olvasóhoz: rendeltetési helyére. A könyvvásárok manapság elsôdlegesen ezt a célt szolgálják.

Megelégedéssel észlelhettük a pesti Szent István téren (is): vannak még nagy számban barátai a szép és jó könyvnek. Aggodalmas jóslatok ellenére: korainak tûnik a Gutenberg-galaxis alkonyáról beszélni. Noha a veszély nem egészen alaptalan...

Minden könyvvásárnak megvan az a varázsa, hogy a vásárló-olvasó nem csak láthatja, forgathatja a felkínált portékát, hanem annak teremtôjével, az íróval is személyesen találkozhat. A dedikálások valóban ünnepi pillanatai ezeknek a napoknak. Így volt mindig. Így volt most is. Nem feledhetem, hogy annak idején, a negyvenes évek elején, kollégista diákként Marosvásárhely fôterén egy könyvnapon láthattam elôször szemtôl szemben Móricz Zsigmondot, Veres Pétert, Erdélyi Józsefet, Sinka Istvánt; az általuk ekkor dedikált köteteket legféltettebb kincseim között ôrzöm. S arra gondolok, talán ugyanígy fog emlékezni sok mai diák például Határ Gyôzôre, Csoóri Sándorra, Kányádi Sándorra, Szabó Magdára, Jókai Annára, Csurka Istvánra, Nagy Gáspárra, Krasznahorkai Lászlóra, Lászlóffy Aladárra, Bogdán Lászlóra - mindazokra, akik jelen voltak, s dedikáltak a 75. ünnepi könyvvásár különbözô helyszínein.

Olyan volt ez a tér június elején a bazilika elôtt, hogy itt a betû, az írott szó vonzásában olvasóikkal s egymással foghattak kezet különbözô "szekértáborokba" besorolt, nem ritkán széthúzó, nehezen összebékíthetô írók. Jó jel, hogy a 75. pesti könyvvásár is a hétköznapi gondokon és múlékony konfliktusokon felülemelkedô békés együttlét példájaként maradhat meg emlékezetünkben.

Nagy Pál

Honnan jöttünk, kik vagyunk, mi, székelyek?

Sántha Attila Székely szótára

Székely szavakon olyan szavakat értek, amelyeket kizárólag a székelyek használnak, illetve amelyekrôl következtethetô, hogy a székelyektôl terjedt át egy-két másik nyelvjárásra. Magyarán: a székely szó az, amelyet csak székely ember használ. E meghatározás közel áll a nyelvészet tájszó-definíciójához, viszont nem egyezik meg azzal. Ugyanis a székelyek nem köthetôk egyetlen tájegységhez (a Székelyföldhöz), hisz székelyek élnek a magyar nyelvterület számos pontján. (Útmutató a Székely szótár használatához)

* Amikor 1987-88 táján tízezrével menekültek erdélyi magyarok Magyarországra, szinte kivétel nélkül mindegyikükrôl kiderült, hogy nem tudnak elég jól magyarul. Olyan szavakat, kifejezéseket is használtak, amelyeket a magyarországi emberek nem értettek, vagy félreértettek, esetenként elavultnak tartottak. A "legtisztább, romlatlan magyart" beszélôk rosszul beszéltek magyarul. (Kontra Miklós: Tudnak-e a chicagói magyarok magyarul?) * Elôbb-utóbb mindannyian szembesülünk ezekkel a kérdésekkel, ha máskor nem, akkor, amikor beszédünk folytán - a székely nyelvterületen kívül - csudabogárként, egzotikumként kezelnek bennünket. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy pár évvel ezelôtt elkezdtem összegyûjteni a székely szavakat. Bevallatlanul is azt reméltem, közelebb jutok önmagam megértéséhez, ha feltérképezem, miben áll a mi specifikumunk, miben tér el az általam beszélt nyelv a magyar köznyelvtôl. (Elôszó) * gyakorszita kövön ôrölt búzaliszt szitálására használt szita ÚMTsz (gyakor), Kriza. Használata általános.
"Mindig azt szoktuk mondani - válaszolta Kányádi Sándor a Könyvjelzô c. lap kérdésére -, hogy ’kihull az idô rostáján’. Én fordítva értelmezem ezt, mert a rosta - ugye, mi falusi emberek tudjuk - nagyobb likú, a rosta után jön a szita, a szita után a gyakorszita. Tehát én pont fordítva értelmezem: fönnakad a rostán az, amit ki kell önteni, és ami marad… én nagyon boldog lennék, ha a gyakorszitát száz év múlva elôvennék és még áthullna rajta valami - finom lisztnek. Kishírek. Szabadság, 1997. június 18. * Sok elrettentô példát láttam már életemben arról, hogy székely emberek - kikerülvén Magyarországra vagy csak ehejt Kolozsvárra - elkezdenek affektáltan beszélni, tudatosan kerülve a székelyes kiejtést, azt remélve ezáltal, hogy jobban beilleszkednek környezetükbe. Ám minden igyekezetük ellenére mégis kirínak környezetükbôl - hisz hamisak. Mi több, hamarosan rájöttem arra, hogy - nevezzék akár elôítéletnek - aki képes tájbasimulás végett kitörni a saját nyelvét, az egyéb disznóságra is kapható. Amint dolgoztam a székely szótáron, egyre inkább meggyôzôdésemmé vált, hogy akkor lehetünk teljes emberek, ha vállaljuk azt, ami egyik legnagyobb értékünk: szavainkat, és a szavak mögött megbúvó észjárást. Hisz több, mint érték: levegô az, amely nélkül meghal az ész, és elsorvad a szellem. (Elôszó) * langos 1.) állandóan a kakas körül forgolódó tyúk ÚTMsz. Adat Firtosváraljáról (Udvarhelyszék) 2.) tûzrôlpattant Használata általános. "Hát erre valaki jönni fog, gondolták magukban; egy félszemû korcsmáros talán vagy egy hájas-szuszogós öreg, ahogy a fogadókban gyakran lenni szokott. Nagyot kattant azonban hamar a szemük, mert mamós helyett egy langos menyecske lükkent a kárlátóba, az ajtón keresztül." Tamási Áron: Jégvirág vôlegény * A gyûjtés egyszerûen úgy folyt, hogy az olvasók beküldték azokat a szavakat, amelyekrôl nyelvérzékük alapján úgy gondolták, hogy azok kizárólag a székely nyelvjárásra jellemzôek. A minden elôzetes számítást felülmúló érdeklôdésnek az lett az eredménye, hogy kb. négyezer
"székelygyanús" szó érkezett e-mailen vagy levélben az elmúlt négy esztendôben. Még ha ezek közül számos szóról elég gyorsan ki is derült, hogy nemcsak a székelyek használják (elég volt ehhez egy egyszerû irányított keresést végezni az interneten), körülbelül kétezer-ötszáz szó kiállta az elsô próbát. E szavakat a rendelkezésre álló szakirodalomban ellenôriztem, és így kialakult egy kép, amelybôl valamennyire megállapítható, hogy mely szavakat használják kizárólag a székelyek. * Honnan jöttünk, kik vagyunk mi, székelyek? * Kissé problematikusnak tartom, hogy errôl a témáról bármit is mondjunk, mindaddig, amíg nincs egy székely szójegyzékünk, amely alapján bármilyen következtetést le lehetne vonni. Az idôk folyamán ugyan több próbálkozás történt egy ilyen szójegyzék összeállítására (a legfigyelemreméltóbbak talán Kriza János és Benkô József idevágó 19. századi mûvei), ám bármelyik munkát is vesszük, hamar kiderül, hogy azokban nagyszámmal fordulnak elô vagy általánosan erdélyi, vagy általánosan használt magyar népi szavak. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy jelen pillanatban a székelyek eredetérôl, nyelvük eredetérôl nem állíthatunk tiszta meggyôzôdéssel semmit. Az égvilágon semmit. (Elôszó) * fickó 1.) fiatal legény ÚMTsz 2.) másoderjedésû bor ÚMTsz. Általános népi szó, mindkét jelentésben. "Fickó. Nem a csinált bor. Település. Magyaró községhez tartozik, határa tele gyümölcsfákkal. Roskadoznak az ágak a sok gyümölcstôl." (kilyén) Népújság, 2003. szeptember 23. * Hogy egy székely szót a székelyek által lakott vidékek mely részén használnak, nagyjából sikerült beazonosítanom azzal, hogy az összeállt szótárat kiküldtem ellenôrzésre a székely székekbe. (Elôszó) * muzsdély fokhagymás öntet ÚMTsz (muzsgyé). Erdélyi tájszó. "A borral nem volt gond, de a flekken miatt sokáig háborgott a gyomra, képtelen volt megszokni azt az undorítóan édeskés ízt, amit a muzsdéj sem nyomott el, pedig bôven öntött rá mindig." Papp Sándor Zsigmond: Margarita tegnapjai. Élet és Irodalom, 2001/46 * pánkó fánk SZNYfSz, ÚMTsz, RMNyA. Erdélyi tájszó. "Itt senki a világon el nem hiszi nekem, hogy a székelyek közt a fánk neve pánkó. Szülôfalumban, Sepsimagyaróson biztosan szívesen igazolnak engem. Ha ugyan valaki megtalálja a falut. Nem furcsa hát, ha külön magyarázatra van szükség, miért hívom a vizslámat Pánkónak. Türelmesen mondom mindenkinek: mert olyan színû a szôre, mint a frissen sült pánkónak vagy fánknak, ha jobban tetszik." Kóréh Ferenc: Pánkó. Háromszék, 2002. szeptember 7. * A Székely szótár szerkesztése az Önök segítségével folytatódik. Arra kérjük Önt, küldje be azokat a szavakat, szókapcsolatokat, mondásokat, amelyekrôl úgy gondolja, hogy csak és kizárólag a székelységre jellemzôek. Amennyiben beküld három olyan szót, amely bekerül a Székely szótár 2006-ra várható javított kiadásának Fôszótárába, neve szerepelni fog az adatközlôk névsorában. Tizenöt, kizárólag a székelyekre jellemzô szó beküldése esetén ingyenes tiszteletpéldánnyal köszönjük meg fáradozását. Tg. Secuiesc, Str, Cetatii - Vár utca 4., RO 525400, e-mail: santhaattila@irodalom. org * Sántha Attila: Székely szótár, Havas Kiadó Kézdivásárhely, 2004.

B. D.

Nyilatkozat

E rövid nyilatkozat célja, hogy felhívja a figyelmet A Hét címû hetilap körül kialakult felemás viszonyokra. A tavaly októberben megújult lap az 1990 utáni évek egyik legnyitottabb, legizgalmasabb sajtóterméke, és ez annak köszönhetô, hogy a szerkesztést fiatal, rugalmas gondolkodású emberekre bízták, akik korszerû, a vitáknak teret engedô, az irodalom, a képzômûvészet, a színház, a társadalmi valóság jelenségeit nem egynemûsítve bemutató újságot hoztak létre, és ez akkor is igaz, ha a közéleti írások tárgyszerûségét és az érintett felek álláspontjának árnyalt bemutatását nem mindig sikerült biztosítani. E nyilatkozat révén azt kívánjuk jelezni, hogy számunkra fontos ennek a szellemiségnek a jelentkezése. Támogatjuk A Hét jelenlegi szerkesztési koncepcióját, és Parászka Boróka felelôs szerkesztô személyében megfelelô garanciát látunk e koncepció érvényesítésére. Szeretnénk, ha a lap kiadója megerôsítené ôt helyzetében, és biztosítaná a lap folyamatos, minél jobb körülmények közötti megjelenését.

Balázs Imre József, Bartha József, Berszán István, Bodó Á. Ottó, Demény Péter, Egyed Emese, Gálfalvi György, Hadházy Zsuzsa, Jakabffy Tamás, Kovács András Ferenc, Kovács Ildikó, Láng Zsolt, Salat Levente, Selyem Zsuzsa, Szegô Katalin, Szilágyi Júlia, Szilágyi-Gál Mihály, Tordai S. Attila, Ungvári Zrínyi Ildikó, Ungvári Zrínyi Imre, Vallasek Júlia, Vida Gábor, Visky András.

Szédülés Berlinben

Ha fel kellene sorolnom, kiknek a közremûködése nélkül nem készülhetett el ez a szám, akkor elsôsorban a német DAAD ösztöndíjjal kellene kezdenem (és akkor névmáscsere), amelynek jóvoltából egy évet Berlinben töltöttem. Aztán közvetlenül ez után Domokos Johannát kellene említenem, aki a berlini Látó-szám ötletét megfogalmazta, és segítségemre volt az anyagok összegyûjtésében, lefordításában. (Láng Zsolt) * Kelet- Közép-Európában van egy betû, hang, amivel három fôváros neve is kezdôdik, vele indul a megnevezés kerek, telített útja, mintha eleve egy hármas szám formálná a betût: ez a betû B. (Kiss Noémi) * Martin gyerekként is a káprázatos dolgokat kereste, s ha nem talált, és persze alig talált a kommunizmus szürke hétköznapjaiban, kitalált magának egy életet, amelyet ô bonyolíthat kedvére. (Selyem Zsuzsa) * Egyedül vagyok, de hallom a föld / szívverését. Mintha csak nélkülem / szaporodna boldog, boldogtalan. (Báthori Csaba) * A macska lehorgasztja fejét. Minden szilánkban felismeri a mát. Sovány. Zúgolódók és éljenzôk takarítják el a roncsokat. Idôrôl idôre a gondviselés anyáskodása friss tükröket és kövérítô, tartalmas táplálékot kínál fel a macskának. A ma széthullik valamennyi tükör mögött. (Sigrun Casper) * Ennek a városnak több központja is van, ha életet akarok látni, akkor Kreuzbergbe megyek, ha nagyvilági nyüzsgést, akkor az Unter den Lindenre, ha sûrû átmenô forgalmat, akkor a Potsdamer Platzra, ha bevásárló tömegeket, akkor a Kurfürstendammra vagy még inkább annak folytatására, a Tauentzienstrasséra. Mindegyik másfajta város, de mindegyik Berlin, kicsit nagyobb léptékkel mindegyik beleolvad a naponként gyarapodó összbenyomásba. (Szijj Ferenc) * Berlin számodra fiókokkal teli város - idegességgel elárasztott, pattanásig feszített és duzzadtan lüktetô. A város, amely nem igényel több megerôsítést. (Julia Sohn-Nekrasov) * "Akkor azt mondtam neki: a múlt hónapban már kétszer is gyûjtött Kramer koszorújára. Az emlékezetem hála istennek még nem hagy cserben. Erre aztán megsértôdött és elment." Müller asszony várakozásteljesen néz rám. (Maria Kolenda) * Haladás közben tudattalanul átlépek önmagamon, / a szélvédôn. Egy kibillent nulla kecmereg a tájban. (Sigrun Casper) * Itt az emberek nem rohannak ég és föld között föl-le, ki-be. Rövidebb, biztonságosabb útra gyújtják fel jármûveik ködlámpáit. Munkahelyre, munkahely- nélküliségre oda-vissza. Szép otthonra oda-vissza. A másik ember ebben a távlatban már túl messzinek tûnik. Utcalakók. Parkmutatványosok. Hétvégén telefonon megbeszélik, hogy a következô hónapban melyik kontinensre utaznak, és mérgelôdnek, ha ez már nem tervezhetô. (Domokos Johanna) * Az élet fonala írásokba csavarodik, majd az utazások anyagában újraszövi önmagát. (Giti Thadani) * Az ôt is közvetítô külügyminisztériumi irodában, röviddel a találkozók lezajlása után, vizsgálat indult egy feltételezett árulás ügyében. Elôvigyázatosságból Kicsi L.-t is a gyanúsítottak közé sorolták. Így kezdôdött el számûzetése, amely ôt, mint szélsodorta madarat, Anglián és Franciaországon át, Németországba vetette. (Gernot Wolfram) * - A német irodalomban fontos, ki honnan jött? - Igen, nagyon fontos. Van egy ôslakos német irodalom, és aztán beszélnek más német nyelvû írókról, akik máshonnan jöttek, németül írnak, de mások. A tôsgyökeresek nem nagyon értik, ki vagyok én. Számukra én vagyok a román író, és hiába magyarázom nekik, hogy német az anyanyelvem. A mai napig megjelenik a recenziókban, hogy román író, vagy román német író. Szóval élesen elkülönítik a tôsgyökereseket. (Richard Wagner - Láng Zsolt interjúja) * Berlini tél már nyáron elkezdôdik. A kirakatok tele vannak csoki- Mikulásokkal. Berlini tavasz már télen elkezdôdik. Kirakatok tele vannak csokinyuszikkal. Mindezt idejekorán beszerezni traumát okoz. (Iwona Mickiewicz-Sturo) * Tied a víz. / Félelmet árasztasz gyermekek, nôk és férfiak között. / Gyíkokat eszel a caesareai romok között. / A hegyekbe vonulsz, és nyugtalanul nézel egy keresztre. / Sikolyokban beszélsz. (Alain Riviere) * Ahogy a berlini színházi életben lavírozom, egyre inkább feltûnik számomra egy érdekes újdonság, éspedig az, hogy egyre kedveltebbek azok a színházi és egyéb, zenés elôadások, amelyeket nem a megszokott színházi épületekben tartanak, hanem máshol. Máshol? Igen, itt kezdôdik az érdekesség! (Nagy Beáta) * Lehet, Kafka miatt van, / hogy reggelenként a fürdôkádban / krokodillá változom, / fogaim elég élesek, / fekete-fehér zebracsíkos idôkre / fenem, / és felfalom a fiatal éveket (Mario Wirtz) * Még nem voltam két éve Nyugat-Berlinben, és máris levelet kaptam a Heimatfronttól. Egy csoport, amely úgy nevezte magát, hogy Avram Iancu fiai, Baden bei Wien postabélyegzôvel a tudomásomra hozta, hogy a barátaim meg én bajba kerülünk, ha nem hagyunk fel Románia-ellenes tevékenységünkkel. (Richard Wagner) * A globalitás egyre több valósággal hoz minket kapcsolatba, és nehéz függetlenségünket megôrizni. A függetlenség azt jelenti, hogy az egyén maga dönthet, mibe vonódik bele, és mit hagy abba, ugyanakkor egzisztenciális ítélôképességet feltételez. (Rüdiger Safranski) * Hány német dolgozik más országokban, vándorol ki - és egyre többen lesznek -, és hány más ember dolgozik itt. Ezek is egyre többen lesznek, mivel a gazdaságnak szüksége van rájuk. Újabban már egy vörös-zöld kártyát is kidolgoztunk, hogy az emberek bejöhessenek. De vannak itt olyanok is, akik minden külföldit kinn szeretnének látni. Azok, akik ezeket az embereket behozzák, németek. És azok, akik ezeket mind kinn szeretnék látni, szintén németek. Hol marad tehát a német kultúra? (Rajvinder Singh) * LÁTÓ, 2004/6, június

b. d.

Kitüntetettek

Hírt adtunk róla, nem kavart hullámokat. Visszhangja inkább csak a barátok, közeli ismerôsök körében volt. Pedig nem akármilyen esemény ez, és nem akármilyen város mondhatja el magáról, hogy egyszerre hat képzômûvésze kap magas állami elismerést. Marosvásárhely ilyesmivel büszkélkedhet. Ez azonban csak amolyan közhelyes szófordulat. A polgármester és az ôt futtató média a napokban mással, a választási kampánnyal volt elfoglalva. Abba a jelek szerint nem fért bele, hogy elnöki rendelet nyomán hat vásárhelyi magyar festô és szobrász magas állami kitüntetést vehetett át, s e szép létszámú csapat díjazása az egész alkotóközösség számára jelzés értékû megbecsülés. De minek is törôdni ilyen kicsiségekkel, ha az igényes kultúra dicsôségének fényében már nemigen lehet sütkérezni. És százszorta több voksot hoz egy ingyenes manele-koncert, netalán sörfesztivál a várban vagy a Bolyai alkotótábor szobraira rátelepedô hattyús, hintás vándorcirkusz.

Félreértés ne essék, a mûvészek egyetlen zokszót nem ejtettek a polgármester nemtörôdömsége miatt, talán nem is igénylik az ô elismerô gratulációját. Ez csak úgy eszembe jutott a minapi ilyen-olyan tûzijátékos nagy felhajtások idején. Viszont úgy gondolom, hogy kitüntetettjeink annál inkább örülnek a nagyközönség, olvasóink jókívánságainak, amelyeknek - remélem, felkérés nélkül is vehetem a bátorságot - ezúttal alkalmi szószólójává válok. Teszem ezt azért is, mert kedden délután részt vehettem azon a kedves hangulatú, bensôséges köszöntôn, amelyen Csegzi Sándor alpolgármester hivatali irodájában látta vendégül egy kötetlen eszmecserén a Kulturális Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett Barabás Évát, Hunyadi Lászlót és Kákonyi Csillát, valamint a Kulturális Érdemrend Lovagi Keresztjével kitüntetett Bálint Károlyt és Haller Józsefet. Személyesen nem, de szellemével, humánus mûvészete súlyával és az ôt érintô kedves történetek felelevenítésével jelen volt a találkozón a nemrég köszöntött, gyengélkedô Mester, Barabás István is, aki a bukaresti ünnepélyes díjosztóra se tudott elutazni. A Kulturális Érdemrend Nagymesteri Fokozatát, amellyel Iliescu elnök kitüntette, Barabás István nevében a lánya, Barabás Éva vette át a Cotroceni palotában. A tisztelgést tetézzük újabb jókívánsággal: további erôt, egészséget, minden jót, Pista bácsi!

N. M. K.

Alkotó életerôvel

Egy kiállítás anyaga önmagáért beszél, a bemutatott munkák az életrajzi adatok hiányában is sok mindent elmondanak a mûvészrôl. Mégis néha lényeges a kiállító sorsának alakulását is ismerni ahhoz, hogy teljesebb képet alkothassunk mindarról, amivel a tárlaton találkozunk. Jelen esetben is így van, jó tudni, hogy a marosvásárhelyi Bernády Házban kiállított harminc festmény, Székely Miklós eddigi mintegy évtizedes pályájának mûvészi tükre hogyan született.

Elég volna talán annyit mondanunk, hogy a festô utolsó jobbkezes kompozíciója 1998-as keltezésû. Utána tört rá szinte végzetes sorscsapásként a szívinfarktus, majd a bénító agyvérzés. Bárki számára már-már elviselhetetlen, lesújtó megpróbáltatás. A képzômûvésznek, aki arra tette fel életét, hogy tehetségét keze munkájával bontakoztatja ki, hatványozottan az. Az alkotás csodája, az önkifejezés, a mondandó kivetítésének belsô kényszere azonban táplálhatja is az éltetô erôt, növelheti a gyógyulás vágyát, és rendkívüli dolgokat produkálhat. Így történt most is. Hatalmas akarattal és ki tudja mennyi gyötrôdéssel, Székely Miklós bal kézzel megtanult, újratanult festeni. 2000-ben már egyéni kiállítással hallatott magáról, azóta ez a negyedik tárlata. És a mûvek nagyobbik hányada az utóbbi idôszakból való. Mint vallja, ma már nem okoz gondot neki a bal kéz használata. Tegyük hozzá, hogy amennyiben kezet látunk a festményein, az továbbra is a jobb, számára nyilvánvalón ez a világ természetes rendje.

De milyennek mutatkozik Sz. M. világa? Mindenekelôtt kavargóan színesnek. Ilyen volt indulása elsô éveiben, ilyen most is. Zaklatottan erôteljes, intenzív lelki életérôl gazdag festôi kolorittal ad hírt környezetének. Olykor formabontó, máskor a formára csak jelzésszerûen utaló pikturalitással dolgozik. A kívülálló arra számítana, hogy a festô betegsége elsötétíti színeit. Nem ez következett be, ellenkezôleg, egy idô óta mintha élénkült volna palettája. A változás gondolati elmélyülésében érzékelhetô. Ezúttal olyan kompozíciókkal is elôrukkolt, amelyek arra utalnak, a lét, a hit, az eszmetörténet alapvetô kérdései is foglalkoztatni kezdték. Gondoljunk csak Piètájára. Vagy azokra a képekre, amelyeken az emberi szenvedés, a lenni vagy nem lenni problémájára vélünk ismerni. Egyébként a mûvész a tárlaton szemléletesen társította azokat a témáit, amelyeket ígéretes pályakezdetekor, majd megbetegedése után is megfestett. Elég, ha csak a Múmiára hivatkozunk. Ily módon is igyekezett mûvészete minél több vonását kirajzolni. Azokat is, amelyek a bénulás utáni elsô periódus bátortalanabb útkereséseirôl is tanúskodnak. Úgy értékelhetjük, hogy a tárlat egésze egy találó, nagy önarckép, amely az évek teltével bizonyára mind szuggesztívebben tárja a nézôk elé az alkotó rokonszenves egyéniségét és olthatatlan mûvészetszeretetét.

N. M. K.

A telt házban hiszek

Kis Csaba rendezô ismét hazatért Magyarországról, immár harmadízben tartott mesterkurzust a Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetemen. Legutóbb a harmadéves színész szakos hallgatókkal dolgozott együtt. A házi bemutatón a háromnapos
"produkció" nagy sikernek örvendett.

- Nyikolaj Erdmann Az öngyilkos címû darabjának elsô és második jelenetét láthatták a nézôk, különbözô változatokban. Szovjet szerzôrôl van szó, akit Sztálin öletett meg, összesen két darabot írt. Ez egy modern tárgyú, keserû komédia. Ezelôtt öt vagy hat évvel már megrendeztem a Budapesti Színmûvészeti Egyetemen mint vizsgaelôadást.

Fontosnak tartom a darabot nemcsak modernsége miatt, hanem azért is, mert szerepekben gazdag; sok benne a lehetôség.

- Milyen volt a harmadévesekkel dolgozni?

- Ezek a jelenetek szerelemrôl, összetartozásról és persze ellentétekrôl, veszekedésrôl is szóltak. Sokat dolgoztunk és eközben próbáltam megérezni karakterüket, de munka közben nem igazán tudtunk megismerkedni. Voltak telibe talált alakítások és voltak kevésbé sikeres próbálkozások. Viszonylag kevés ötletük volt. Úgy vettem észre, hogy inkább az én elképzeléseimet akarják megvalósítani, kidolgozni. Több bátorság, fantázia és kreativitás kell, mert a színész az ötleteken keresztül tud leginkább kommunikálni a rendezôvel. Nem újdonság, minden évfolyamon vannak tehetséges és kevésbé tehetséges emberek. Így van itt is. Nagyon sokat kell dolgozni, a fôiskola keret erre a munkára. Soha nem szabad elkényelmesedni, egy színésznek mindig motiválnia kell magát.

Azt kell tudatosítanunk, hogy közösen kell dolgozni és próbálni, érezniük kell egymást, nem pedig túllicitálni. Észrevehetô, hogy kevés dolgot tudnak technikából, ezt csak gyakorlattal lehet megszerezni. Dolgozni kell... Mindennek ellenére sok jó hangulatú és jó humorú emberrel találkoztam ezen az évfolyamon.

- Úgy tûnt, mintha improvizációk sorozatát láttuk volna...

- A lelkiállapotok extremitása miatt tûnt úgy, mintha improvizáció lett volna. Örültem, hogy a közönség sokat nevetett még a groteszk dolgokon is. Amúgy nem vagyok az improvizáció híve. Szeretem a rendszeres dolgokat. Kevés embert láttam jól improvizálni. Ez pihent agymûködés, engem pedig a színházban az agy nem érdekel, csak a lélek. Persze, vannak olyan színész barátaim, akik jól csinálják.

- Milyen színházban hiszel?

- A telt házban hiszek. Most, negyvenhárom évesen fedeztem fel, hogy a zenekarban a különbözô hangszerek az eszközök, a festészetben ezt a szerepet az ecset tölti be, a színházban pedig az ember. Az emberrel zenélnek és festenek. Abban hiszek, ami ezt magas szinten mûveli, ami az emberrôl mint komplex lényrôl beszél.

Shakespeare Hamletjét olvasva észrevettem, hogy Hamlet azt mondja egy adott pillanatban Rosencrantznak és Guildensternnek: én nem gyönyörködöm az emberben. Fiatalemberként talán bosszúságból szólt így. Én soha nem gyönyörködtem az emberben. A Shakespeare óta eltelt négyszáz év lebontotta az emberben való gyönyörködést, de a színház épp ennek a helye. Így az a színház izgalmas, ami az emberrôl beszél.

Kereskényi Hajnal

Kötetben az év versei

A Szép versek után a Magyar Napló Kiadó gondozásában megjelent a könyvpiacon Az év versei címû könyvsorozat is.

A legújabb, a 2004. évi antológiát május utolsó napjaiban mutatták be a Magyar Írószövetség klubjában. A régi Szép versek küllemét azzal követi, hogy közli az alkotók fotóit, így az olvasó megnézheti, melyik vershez milyen arc tartozik. Ízléses könyvészeti munka. Az ilyen könyvet nemcsak végigolvassa, hanem állandóan lapozgatja, olvasgatja az ember. Évek múlva is. Mert kell a szép vers, kell a költemény.

Lapozzunk bele a könyvbe. Juhász Ferenc egyik versében ilyen szép sor érint meg: "madárszívû harangszó". Csoóri Sándor írta a következô gyönyörû képet: "A tükörbôl legelôször/a halott Éva lépett ki váratlanul/s jött utána egy egész erdô." Tornai József mondja a nôkrôl: "nagy-kelyhû fejvadász-virágok". Halál és szerelem csontig hatoló szép fájdalmai ezek a versek.

Gergely Ágnes írta ezt a két sort: "Aki az önérzetbôl összetákolt angol mondatokból/ a magyar népdalig emelkedett... "Szépséges sirató vers ez, Villon hangján az egykori barátok idézése. És Lee Mastersé is, Mind, mind alusznak a dombon." (Gergely Ágnes érzékeny ízlésû mûfordító is.) Kalász Márton a lábához kuporodó kiskutyáról mondja: "Mi most írni tanulnánk. Mindenség: ô kis kunkori Betû:"

Jókai Anna egyik versébôl idézem: "A földbe döngölt örökzöldek." Lám, mit tud a vers! Sulyok Vince pedig ezt írja: "A boldogság egykor vékonyka ér volt/ a rét aljában, fölezüstlô vízzel... A gyerekkor szép ideje, évtizedek mélyérôl olykor idehallom/ a nevetését
/nevetésem..."

Bella István egészséges humora, Kovács István rendtartó okossága, Szôllôsi Zoltán göröngyös lelkületû szépsége, Deák László egyszerû tisztasága, Mezey Katalin lélek-ima tisztaságú verse is ránk köszön a lapokról. S még mennyi más szép vers! Balla Zsófia írt le egy ilyen sort: "Egész testével aludt." Mi ez a csoda? Ez a vers. Tóth Krisztina mondja: "Egy kihûlt napot görgetnek a járdán". Kiss Benedek írja a Tulajdonviszonyok címû versében: "Amikor nem fájt/ nem is tudtam, hogy /ez az én lábam. / Amióta fáj,/ úgy érzem, ez már / nem az én lábam".

Tündérmese, székely sztepp, tonális zene

A hét elején nagy sikerrel mutatta be a Fehérlófia címû táncjátékot a marosvásárhelyi Maros Mûvészegyüttes. Errôl a mesei történést a tánc nyelvén láttató Könczei Árpáddal, a játék zeneszerzôjével, illetve koreográfusával beszélgettünk.

- Nos, miért a Fehérlófia?

- A tánckar részérôl is mutatkozott igény a gyermekközönség részére szóló mûsor készítésére. Ezért is születhetett meg a táncjáték. De miért akadnak benne olyan részek is, melyek a szimbolikában a közönség más rétegéhez is szólnak, mindenkit szeretettel várunk. Hiszen egykor, a néphagyomány szerint, egy-egy falusi közösségben a jó mesemondó a felnôtteknek is mesélt.

- Aminek lejáróban az ideje...

- Sajnos, a XX. század sok mindent megváltoztatott. Egyrészt. Másrészt a budapesti hivatásos együttesektôl - Honvéd, Duna Mûvészegyüttes, az erdélyi Háromszék együttesen át - Hüvelyk Matyi például -, a Hargita együttesig szinte minden hivatásos együttes sikeresen alkotott már elsôsorban gyerekeknek, ifjúságnak szóló elôadást. Rajtunk volt hát a sor.

- Nem lehetett könnyû a mesegyûjtemények kínálatából választani.

- Nem, mivel nagyon gazdag a magyar népmesekincs. Az alaptörténet (a királyfi legyôzi az akadályokat és feleségül veszi a tündérkirálylányt) adott. Hisz minden mese lakodalommal végzôdik. Más tekintetben viszont az tette számomra vonzóvá a tündérmesét, hogy a Fehérló kicsit eredettörténet is. Köztudomású egyébként, hogy Shakespeare darabjaiban is több a férfi szereplô, úgyhogy...

- Miért kerül ez most szóba?

- Mert többször többen is megjegyezték, hogy az általam koreografált elôadások férficentrikusak. Túl sok bennük a férfitánc. Ez a mese azonban eleve olyan témát kínált, melyben adott Fehérlófia, a három vetélytárs, akiket legyôz, Kapanyányi-monyók, a szellem, aki egy kicsit varázsló is, végül a három királylány. És egy táncegyüttesben általában arányos az elosztás. Ami viszont a sárkányokat illeti, róluk igazában nem is tudjuk, milyen nemûek.

- Jó ötletnek bizonyult a tûzgyomrú rémisztô alvilág - melybe egy lyukon át juthat be a mesefi - képszerûsítése.

- Az ötlet bennem született meg, Pávai Csanádra, a dramaturgra és Bartha Józsefre (díszlet, jelmez) bíztam a kivitelezést. Zseniálisnak tartom Jocó ötletét, párnákkal érzékeltetni, jeleníteni meg az alvilág falait, bejáratát, nemcsak azért, mert könnyen és olcsón elôállíthatók, de nem okoz gondot a szállításuk sem, mint ahogy nem szükséges a zsinórpadlás sem. Egyébiránt kettôs szimbolikát is hordoz magában. Szintén néphagyomány a vetett ágy például, melyet a táncjáték elején, Fehérlófia születésétôl végig a színpadon látni, késôbb még alszanak és álmodnak is benne a szereplôk. És amennyiben ismét a gyerekközönség felôl közelítünk, nos napjainkban is ágyban lévô gyerekeiknek olvasnak a szülôk. A párnák színét illetôen pedig a fekete meg fehér huzat a jót ill. a rosszat szimbolizálja. Azaz az evilágot meg a túlvilágot.

- Kettôs minôségben - zeneszerzôként és koreográfusként is - megdolgoztatta a táncjáték.

- Amint errôl a mûsorfüzetben is vallottam, valóban újabb táncszínházi kísérlet ez. Ám ez esetben nem kimondottan a kísérlet a hangsúlyos. Hisz nem elsô alkalommal foglalkozom ilyesmivel. Tekeres Gizella mûvészvendég jelenléte is fontos, ô a Maros Mûvészegyüttes táncosa volt, s most a Háromszék együttes tagjaként Budapesten tartózkodik tanulmányúton, ôt hívtam munkatársnak, hogy a kontakt tánctechnika bizonyos elemeit összekapcsoljuk a néptáncelemekkel. Megpróbáltam a mese alapján a karaktereket táncban megformálni. Vagyis Fanyûvô a falu asztalosa, Vasgyúró a kovács, Hegyhengergetô, a kôtörô a román pásztor. Tehát a táncanyagokat ilyen szempontból közelítettem, mivel a kiindulópont mindig egy eredeti néptánc volt, melytôl közben többé-kevésbé eltértünk.

- Ki a legizgalmasabb figurája a színpadi produkciónak?

- Nyilván a fôszereplô: Fehérlófia. Aki mindent kell tudjon, és bravúrosan. A középiskolás Benô Barna nemcsak jóvágású fiatalember, tehetséges is. Hogy hiányzik belôle a kellô tapasztalat?! Nagyon nehéz faladattal kell mindvégig megküzdenie. Teszi derekasan, jól. Társa, Monyók (Füzesi Albert) az a furcsa figura, aki székely szteppet táncol. Ez egy improvizatív megjelenítés, egy nagyon furcsa, kopogós tánc, melynek sajátos szerepet szántam. Azon gondolkoztam ugyanis, miben tudna ô más lenni többi társánál. A neki szánt zene is az egyik legjobb. És ha már a zenénél tartunk, az elmúlt években elég nagy tapasztalatra tettem szert, ami a színházi, a színpadi zeneírást illeti. Aktív zeneszerzôként az ún. kortárs zenével bizonyos értelemben más irányt képviselek. Ez úgy értendô, hogy a színházi zenében az ún. tonális zene - vagyis a hangnemet megtartó, a hangnemben való írás - nem kopott el. Bár hallhattunk egészen modern, nagyon atonális, disszonáns részeket is. Összegezve tehát Fehérlófiát, elsôsorban a gyerek- és ifjúsági közönségnek szántam, de élményt kell jelentsen mindenki számára.

Járay Fekete Katalin

Könyvajánló

Müller Péter

Titkos tanítások

Müller Péter könyvei - melyek közül az utolsó a kínai ji-kingre épülô Jóskönyv tizenkét kiadásban, százezres példányszámban talált gazdára - elsôsorban azért kelthettek ilyen döbbentôen nagy érdeklôdést, mert minden sorukon átsüt az élmény, hogy szerzôjük immár negyedszázada állandó kapcsolatban áll a magasabb szellemi világgal. Ezt írja könyvérôl: "Alapkérdésekre kerestem a választ ezekben az írásokban, kiválasztottam azokat a titkokat, amelyek az elmúlt húsz év során, az olvasóimmal való beszélgetések közben, leveleikben a legtöbbször kerültek szóba: a hit, az istenélmény, a megismerés, a magány, a reinkarnáció, a szellemvilág, a szeretet, az anyai sors, a földi születés és halál titkait, s fôleg azt a legnehezebb kérdést: hogyan lehet értelmesen és harmonikusan élni a mai bomlott világban, melyet az ôsi hagyomány "utolsó idôknek" nevez? Igyekeztem sorban megfejteni ezeket a titkokat, de mindig elérkeztem egy pontig, ahol meg kellett állnom és meghajolnom a megfejthetetlen elôtt. Innen már nem tudok egyedül továbbmenni. Csakis együtt haladhatunk. Mint egy csodálatos, közös kirakósjáték, olyan az élet: a teljes kép hiányzó részei már a te lelkedben vannak elrejtve, mert azokat csakis te élted meg. Keresd meg ôket és írd tovább a könyvünket! Talán így, együtt eljutunk a végsô válaszokig."

Bevezetés

(részlet)

A titokkal, mint minden ember, elôször gyerekkoromban találkoztam. Éjszaka a Kerékgyártó utcai játszótér padján üldögéltem, bámultam a csillagos eget, és azt gondoltam: én onnan jöttem! Ott a hazám! Oda tartozom - itt csak vendég vagyok.

Boldog voltam. Soha ilyen boldog nem voltam azóta.

Nem arra gondoltam, hogy én valamelyik csillagról érkeztem, hanem arra, hogy a végtelen sok csillag is valahonnan született, éppúgy, mint én - nekik én vagyok a "fönt" -, de hogy honnan jöttek, kibôl, mibôl eredtek, ôk sem tudják.

A sok milliárd szikrácska is sejti, hogy valahonnan kipattant - keresi, hol lakik az Isten, de nem láthatja, mert titok.

Fenséges titok.

Ez a kifejezés akkor jutott eszembe a padon, nyilván, mert sok mesét olvastam, de ha kimondom most, hatvan esztendôvel késôbb, még mindig megborzongok.

A borzongás ismerôs jele annak, hogy megérintett valami nagyszerû.

Igen, az isteni jelenlétét legjobban a bôrünkön érezzük. A nagy vers, a nagy színész, a nagy énekes vagy zongoramûvész borzongást kelt; ez az, ami a közepestôl megkülönbözteti ôket: libabôrös lesz tôlük a karunk. Lehet egyszerû népdal, gospel, cigánynóta vagy szimfónia - még egy füttyszóban is benne lehet az isteni.

Olvasni kezdtem, és a könyveket aszerint válogattam, hogy borzongatnak-e vagy sem. Ha nem, félretettem ôket, mert írójuk nem tudott a nagy titokról. "Schaudern ist dein bester Teil", mondta Goethe ugyanezt, vagyis ami az emberben megborzong, az a legjobb, a legértékesebb benne.

Késôbb megtaláltam élményemre a szakszerû kifejezést: misztérium.

Ez azt jelenti, hogy a titkokat leplek takarják, s ha elindulsz a fölfedezésükre, sorban tárulnak föl elôtted a leplek, egyre többet tudsz, és egyre jobban tudod - de soha nem jön el a végsô pillanat, amikor eljutsz a legbelsô helyre, ahol végre magadhoz ölelheted a titkok Titkát -, mert az mindig beljebb van.

Nemcsak az életünkkel - egy jó könyvvel is így vagyunk.

Megyei hírek

Hírszerkesztô: Simon Virág

Késôbb kezdôdik a szóbeli érettségi

A helyhatósági választások második fordulója miatt június 21-én, hétfôn nem reggel 8 órakor, hanem csak déli 12 órakor kezdôdik a román szóbeli érettségi vizsga - tájékoztatta szerkesztôségünket Albertini Zoltán fôtanfelügyelô-helyettes, aki kiemelte, hogy a párórás késés nem akadályozza az érettségi elôre meghatározott menetét.

Újabb negyedek meleg víz nélkül

A felhalmozott adósságok miatt pénteken déltôl a szászrégeni Egyesülés és Állomás negyedekben levô tömbházak meleg víz nélkül maradtak. A tömbházlakók és kereskedelmi egységek 15 milliárd lejjel tartoznak a helyi közüzemnek. A kintlevôségek miatt közel egy éve nincs melegvíz-szolgáltatás a Gyümölcsfák, Radnai, Akácfák, Radnótfáji negyedekben. A lakók a szolgáltató számos felszólítása ellenére sem fizették ki az elfogyasztott meleg víz ellenértékét, így a közüzem fizetésképtelenné vált. Ennek következtében a gázszolgáltató vállalat lezárta a kazánházakban levô gázcsapokat.

Országos elsô díj

A drogfogyasztás megelôzését célzó kormányprogram részeként megyénkben is megszervezték a Mondj nemet a drogoknak témájú rajzversenyt. A legjobb három megyei alkotás részt vett az országos megmérettetésen. A fôvárosi versenyen a marosvásárhelyi Bartha Tünde, a Mûvészeti Líceum X. osztályos diákja országos elsô díjat kapott a drogfogyasztás következményeirôl készített festményével. A díjat a hét elején vette át Bukarestben, szülei és Gabriela Pânca szakfelügyelô kíséretében.

Aranylakodalom

A június 24-27. között megrendezendô VIII. Marosvásárhelyi Napok rnedezvénysorozat keretében aranylakodalmat is tartanak. Az 50. házassági évfordulójukat idén ünneplô házaspárokat megkérik, hogy június 21-ig jelentkezzenek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban Marina Ciugudeannál (87-es iroda). A szakfelügyelônél fel kell mutatni a személyazonossági igazolványt és a házasságlevelet (eredeti és fénymásolat).

Látogatható a Várgaléria

A Marosvásárhelyi Fotóklub tagjai már elôkészítették a Marosvásárhelyi Napokra a klub munkásságát bemutató tárlatot. Az elmúlt év alatt készült fotókat naponta 11- 19 óra között lehet megtekinteni a Várgalériában.

Különleges tanévzáró Jobbágytelkén

Jobbágytelkén, a Petres Kálmán Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén immár hetedszer osztották ki a legjobb végzôsnek, idén Balla Elek Árpádnak a Petres Kálmán-oklevelet és a vele járó egymillió lejt. A Marosi Ilona-díjat - pénzösszegben ugyanannyit - megosztva kapta az a nyolc tanuló, aki az anyanyelv ápolásában leginkább jeleskedett: Bakó Csaba, Bereczki Kinga, Mosoni Andrea, Orbán Kálmán, Sebesi Linda, Szász Elemér, Tóth Árpád és Zolnai Krisztina - tájékoztatott Szabó György, az iskola tanára.

Megnyílt a strand Dicsôszentmártonban

Felújított medencék, esti szabadtéri diszkó várja a kikapcsolódni vágyókat a dicsôszentmártoni strandon. A helyi közüzem által adminisztrált fürdôhelyet idén korszerûsítették, a hozzá tartozó épületeket tatarozták. A belépôjegy ára gyerekeknek 15.000 lej, felnôtteknek 20.000 lej, nyitva tartás: naponta 9-19 óra között.

Közúti balesetek

Június 10-én két súlyos kimenetelû közúti baleset volt megyénkben. A megyeszékhelyi 1989. December 22. utcában B. Adalbert nem adta meg az elôbbséget a gyalogátjárón szabályosan áthaladó 75 éves K.I.-nek. A balesetben a nyugdíjas személy súlyosan megsebesült. Nagyernye községben E. István Károly Dacia személygépkocsijával elütötte a 10 éves K.N.-et, aki a rendôrségi tájékoztatás szerint figyelmetlenül szaladt át az úttesten.

Szépségkirálynô kerestetik

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Marosvásárhelyi Napok idei rendezvénysorozata keretében szervezi meg a Marosvásárhely szépe vetélkedôt. A szépségversenyre 15-22 év közötti, 165 centiméternél magasabb lányok jelentkezését várják a hivatal Gyôzelem tér 3. szám alatti székházának 42-es irodájában. Kapcsolattartó személy: Alina Aldea. Az elôválogatást június 16-án szervezik. Bôvebb felvilágosítást a 266.963-as telefonszámon nyújtanak.

Nemi erôszak

A hét közepén nemi erôszak áldozatává vált a 14 éves petelei M.C.A. A kiskorú leányka a helyi rendôrôrsön jelentette, hogy a 17 éves, foglalkozás nélküli, büntetett elôéletû G. Mihály egy közeli mezôre hurcolta és megerôszakolta. Az igazságügyi orvostani vizsgálatok alátámasztották az áldozat vallomását. A tettes eltûnt lakhelyérôl. A nyomozást folytatják.

A nap hírei

Lassult az infláció májusban

A stabil élelmiszeráraknak köszönhetôen májusban 0,3 százalékra lassult az infláció Romániában az áprilisi 0,6 százalékról - közölték a statisztikai hivatalban pénteken. Az adat jobb a hivatalosan várt 0,4 százaléknál és az elemzôk várta 0,5 százaléknál is. Májusban átlagosan 12,3 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint tavaly májusban. Áprilisban 12,5 százalékos volt a tizenkét havi fogyasztóiár-infláció. Decemberben 14,1 százalékos tizenkét havi ütemet mértek. Idén eddig halmozottan 3,1 százalékkal nôttek a fogyasztói árak Romániában. Romániában az év végére 9,0 százalékra akarják leszorítani a tizenkét havi inflációt, a 2007-re tervezett EU-csatlakozásra készülve. Pénzügypolitikai következmények egyhamar nem várhatók az infláció lassulásától, hiszen a Román Nemzeti Bank, éppen az infláció lassulására tekintettel, már hétfôn csökkentette az irányadó betéti kamatát, 20,75 százalékra az év eleje óta érvényben tartott 21,25 százalékról, de jelentésében hozzátette: belátható idôn belül továbbra is óvatos a pénzügypolitikai alapállása, fôleg a nagy folyómérleghiány miatt, amelyet a gazdasági növekedés gyorsulásában is mutatkozó, erôs hazai kereslet, a növekvô import táplál. Az irányadó kamatot tavaly háromszor emelte a bank, az inflációt fékezendô.

Deszkaszállítmányt foglaltak le Nagylaknál

Több mint 20 tonna tölgyfadeszkát foglaltak le szerdán este a nagylaki határôrök, miután átvizsgáltak egy kamiont, amely a sofôr nyilatkozta szerint fapadló-elemeket szállított. A rakomány menetlevele szerint a kamion fapadló-elemeket szállított egy nagy- britanniai cégnek. - A rutinellenôrzés során kiderült, hogy a kamion rakterében tulajdonképpen tölgyfadeszka van, amelynek értékét 350 millió lejre becsültük - mondta Ovidiu Cana, a nagylaki határátkelô parancsnoka. A vámhatóság lefoglalta a csempészárut, a sofôrt 25 millió lejes pénzbírság kifizetésére kötelezték.

Mandela, Tom Cruise és Sylvester Stallone is fut a lánggal

Újabb neves személyiségek iratkoztak fel arra a listára, amely az olimpiai láng stafétájának futóit rögzíti: Fokvárosban Nelson Mandela, Los Angelesben pedig Tom Cruise és Sylvester Stallone viszi majd rövid ideig a fáklyát. A volt dél-afrikai elnök szombaton jut szerephez, az esemény különlegessége, hogy a 85 éves, Nobel-békedíjas politikus futásának helyszíne Robben Island lesz. Mandela 27 évi raboskodásából 18-at itt töltött. A hollywoodi sztárok, Cruise, Stallone szerdán kerülnek sorra. Amellett, hogy mindketten nagy megtiszteltetésnek tekintik a részvétel lehetôségét, Rambo legújabb "alakításával" az egészséges életmód fontosságára szeretné felhívni az emberek figyelmét. Az athéni játékok rajtjáig, augusztus 13-ig világszerte több mint 11 ezren futnak az olimpiai lánggal, amely idén minden idôk leghosszabb túráját teljesíti.

SARS-elleni vakcinát fejlesztenek ki Kínában

Embereken tesztelik Kínában a atípusos tüdôgyulladás (SARS) vírusa elleni hatóanyagot - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselôje csütörtökön. A kísérletek jelenleg zajló elsô szakaszában egészséges önkénteseket oltottak be a kísérleti ellenszerrel, amelyet elôzôleg sikeresen próbáltak ki rhesusmajmokon - mondta Marie-Paule Kieny tudományos igazgató a svájci Montreux-ben rendezett konferencián. Egyelôre négy önkéntesen kezdôdtek meg a kísérletek a pekingi Sinovac Biotech cégnél két héttel ezelôtt, a jelentések szerint állapotuk megfelelô. Várhatóan hamarosan további 32 önkéntest vonnak be a vizsgálatokba. A május 22-i elsô tesztoltást követô 28 napos megfigyelési idôszak után egy újabb oltás következik, a teljes program pedig 210 napig tart majd. A Sinotech eredményei bíztatóak, azonban legjobb esetben is öt évbe telik, míg az oltóanyag forgalomba kerül, hacsak egy tömeges veszélyhelyzet nem készteti az ellenôrzô hatóságokat a gyártás és forgalomba hozatal felgyorsítására - vélekedett Stanley Plotkin, az Aventis Pasteur német-francia gyógyszeripari vállalat tanácsadója. Várhatóan hónapokon belül további három cég is SARS-ellenszer tesztelésébe kezd - mondta a WHO munkatársa, részleteket nem említve. Tavaly megközelítôleg 8 ezer ember fertôzôdött meg a vírussal és 800-an haltak meg világszerte, míg idén egy ember halálát okozta a SARS Kínában.

Elhunyt Ray Charles

A kaliforniai Beverly Hillsben csütörtökön elhunyt Ray Charles, az amerikai soul és blues zene egyik legnagyobb mestere. Charles 73 éves volt, halálos ágyánál családtagjai és barátai vették körül, tudatta a sajtóval szóvivôje, Jerry Digney. A 6 éves kora óta világtalan fekete muzsikus tavaly májusban adta hosszú pályafutása tízezredik koncertjét. Budapesten is óriási sikerrel lépett fel évtizedekkel ezelôtt az Erkel színházban. Kiemelkedô sikereit egyebek között 12 Grammy-díjjal ismerték el.

A malária agyafúrt kórokozója

A malária évszázadok óta keseríti a trópusokon élô emberek életét, évente tízezreket ragadva a halálba a fekete kontinensen. Noha az orvostudomány a száz évvel ezelôtti "csodaszer", a kinin feltalálása óta rengeteget fejlôdött, a maláriát mégsem sikerült érdemben visszaszorítani, pláne felszámolni. Ennek egyik okára világít rá a Nature címû brit tudományos magazin. Mint az oxfordi egyetem kutatói írják a brit tudományos folyóiratban, vizsgálataik eredménye arra enged következtetni, hogy a malária kórokozójaként számon tartott (az Anopheles szúnyog tápcsatornájában élôsködô) Plasmodium falciparium rafinált trükköket vet be az ember immunrendszerének legyôzése érdekében. Az már régóta köztudott, hogy ez az egysejtû lázállatka folyamatosan módosítja az általa megfertôzött vörös vértestek felszínét, így az immunrendszer nem ismeri fel, és nem semmisíti meg azokat (a bennük lévô parazitákkal együtt). Az oxfordi szakemberek által kidolgozott matematikai modell azonban azt bizonyítja, hogy az "álcázás" számos kórokozót megvéd ugyan az immunrendszer támadásától és a megsemmisüléstôl, ám az eddigi felfogással ellentétben nem játszik döntô szerepet a parazita által okozott fertôzés fennmaradásában. A brit kutatók feltételezése szerint a fertôzés tartósításáért meghatározott parazita struktúrák a felelôsek, amelyek bizonyos módon hasonlítanak egymásra, ami immunológiai keresztreakciókat vált ki. A szervezet immunrendszerének válasza új, domináns parazita struktúrákat hoz létre, amelyek erôsen különböznek az elôdeiktôl. Ennek következtében a kórokozó még könnyebben siklik át a szervezet védôhálóján. A Nature hasábjain közzétett modell alapján megmagyarázhatóvá válik az a paradoxnak tûnô megfigyelés is, amely szerint egyes esetekben a maláriafertôzés - az immunrendszer erôteljes válasza ellenére is - nem múlik el, hanem rendkívül makacsnak bizonyul, és könnyen idültté válik.

próhirdetések

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre VITÁLIS ISTVÁNNAK ballagása alkalmából gratulálunk. További kitartást, sikert és örömöt kívánunk. Szeretettel, Géza, Magdi és Lóránt. (v.)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ fehér, melaminált, 8 elembôl álló konyhabútor, tévészekrény, variálható könyvszekrénysor, fémkeretes hátizsák, fémkeretes gyermekágy+matrac, kemping- gázbutélia (5 literes) égôvel, gázégôk (1000-es, 600-as). Tel. 261-537. (1792)

ELADÓ jutányos áron 2 személyes, Raluca típusú kihúzható kanapé. Tel. 313-967, 16.30 óra után. (1895)

ELADÓ Arctic fagyasztó hûtôszekrény, nagyon jól mûködik. Tel. 242-705. (1782)

ELADÓ 1700 cm3-es, 1964-es Opel Record - üzemképes, forgalomba írható, gyári alkatrésszel, veterán autónak is megfelel (1.500 euró); 300 kg-os új utánfutó ponyvával, új számmal (21 millió lej, alkudható); 50 cm3-es Mobra Super új szettel (2,5 millió lej); új hûtô (nagy, rézbazin) Dacia 1310-hez (1,5 millió lej). Tel. 262-099, 16-18 óra között. (1770)

ELADÓ CP 12-es kombájn és 320-as platformos ARO. Tel. 320-425. (1856)

ELADÓ egy vízpumpa, 2 db horganyzott csô (3 méteres, 6/4, galvanizált); nagyméretû, új öntvény fürdôkád; 15 m2 új fajansz (15X15 cm); érc melegítôkályha; 3 db 60 literes bidon; 3 db kétméteres fosznipad; 20 l-es fémkaniszter; ingaóra; kézi fejtôgép; 50 kg 3 mm-es horganyzott drót hálónak, családi házhoz új bojler. Megtekinthetô naponta 9-14 óra között a Lazar Blejnari utca 29A sz. alatt, Unirii negyed. Tel. 223-658. (1898)

VESZEK kalorifereket. Tel. 263-514, 0740-561-322. (1933)

ELADÓK új, professzionális szoláriumgépek. Tel. 0744-572-881, 0744-572-882. (1723)

ELADUNK hûtôszekrényeket, fagyasztókat, kombinált hûtôszekrényeket és hûtôvitrineket, automata mosógépeket. Tel. 265-373, 0744-626-544. (1837)

ELADÓ diófurnéros kombinált szekrény hajlított ajtókkal, igényesnek. Tel. 217- 102, délután 4-6 óra között. (1750)

VESZEK Romexterra-részvényeket. Tel. 0722-252-625. (1801)

ELADÓ minôségi fehérbor. Tel. 254-902, 0745-002-599. (1397)

ELADÓK elônevelt húscsirkék. Tel. 316-575, 0740-196-284. (1968)

Sürgôsen eladó Daewoo Cielo Executive új, metálszürke színû, full extra a kereskedelmi ár alatt fiskális számlával. Érdeklôdni. tel. 0745/823-347. (-)

LAKÁS

ELADÓ a Victor Babes utcában 3 szobás, I. osztályú, II. emeleti, 2 erkélyes, pincés, csempekályhás, tégla tömbházlakás (frissen festve: fal, ajtó, ablak, lakkozott parkett). Tel. 266-927, naponta 16-18 óra között. (1926)

ELADÓ ház a Bulevárdon, a vár környékén, engedélyezett vállalati tevékenységre + lakás. Érdeklôdni naponta 20- 22 óra között a 254-293-as telefonon. (1296)

SÜRGÔSEN eladó 2 szobás tömbházlakás Maroskeresztúron. Tel. 326-310. (1737)

ELADÓ sürgôsen 2 szobás, I. osztályú tömbházlakás a Meggyesfalvi negyedben. Alkudható ára: 745 millió lej. Tel. 0745-251-160. (1734)

ELADÓ a Kárpátok sétányon 2 szobás, I. emeleti, I. osztályú lakosztály. Tel. 0741-626-705. (1689)

A MAGUREI UTCA 3/1. sz. alatt eladó I. osztályú, 3 szobás lakás saját központi fûtéssel. Tel. 237-145, 0742-545-768. (1757)

ELADÓ az Unirii negyedben 3 szobás magánház melléképületekkel, garázzsal, 3,17 ár udvarral - megfelel privatizálásra. Ára: 42.000 euró. Tel. 312-058, 0745-327-900. (1798)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, félig bútorozott tömbházlakás a Székely Vértanúk terén. Tel. 217-347, 0744-639-249. (1853)

ELADÓ II. emeleti garzon a November 7-ben. Ára: 14.300 euró. Tel. 0744-626-544. (1837)

ELADÓ ház: 7 szoba, 3 fürdô, konyha, nappali (80 m2), udvar. Ára: 55.000 euró, alkudható. Oltului u. 2. sz. Tel. 0265/264-015, 0742-804-368. (1947)

ELADÓ új ház pirosban, Voiniceni negyed, Stejarului utca. Alkudható ára: 50.000 euró. Tel. 0265/264- 015, 0742-804-368. (1947)

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos, udvaros ház, vállalkozásra is alkalmas. Tel. 225-045. (1937)

ELADÓ 3 szobás, VII. emeleti tömbházlakás a Kövesdombon (központi fûtés, parkett, grészia, pince) vagy elcserélem I. osztályú 2 szobással + különbözet. Tel. 0740-483-521. (1938)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Bolyai utca 4-6. sz. alatt. Irányár: 36.500 euró. Tel. 0742-701- 685. (1958)

ELADÓ I. emeleti, I. osztályú garzon a November 7-ben, a Faget utcában. Tel. 0745-653-392. (1837)

ELADÓ vagy bérbe adó magánház cégnek. Tel. 255-905. (1961)

Fiatal házaspár elsô osztályú garzont bérelne Marosvásárhelyen, csendes környéken (Tudor, Kövesdomb, Kornisa, Kárpátok sétány). Havi 50-60 eurót plusz költségeket ajánlunk. Telefon: 0740-562-240, 18-22 óra között. (sz.)

ELVESZETT

ELVESZETT Kerekes Rozália névre szóló egészségügyi könyv és biztosítókártya. Semmisnek nyilvánítom. (1794)

MINDENFÉLE

ELADÓK német minôségû termopán PVC-ablakok és ajtók minden méretben. Áruk: 35-55 euró/m2. Tel. 0744-573-629, 446-034. (1313)

39 ÉVES HÖLGY munkát keres Magyarországon. Tel. 0745-958-217. (1921)

KIADÓ 3 m hosszú, 6 m magas mozgatható festôállvány. Tel. 233-348, naponta 15-18 óra között. (1841)

FÜRDÔSZOBÁK felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kômûvesmunkák, vízszerelés anyagbeszerzéssel, határidôre, garanciával. Tel. 0741-569-948. (1739)

SZIGETELJE most ablakait, ajtóit Eurostrip svéd anyaggal és technológiával! Tel. 220-620, 0741-077-017. (1471)

AJÁNDÉKOZOK szobatiszta, játékos kiscicát állatbarátnak. Tel. 319-186. (1929)

HÛTÔK javítása lakásán. Hûtô-Szerv. Ötvös. Tel. 263-783, 0742-783-931. Garancia. (1935)

FESTÉST, mázolást vállalok. Tel. 267-689, 0740-867-125. (1827)

DINAMIKUSAN fejlôdô Wellness vállalkozásunkhoz munkatársakat keresünk. Tel. 0740- 463-669. (1425)

LAKÁSOK, HÁZAK, GYÁRAK felépítését, teljes felújítását, átalakítását vállaljuk. Tel. 0744-572-889. (1386)

KÉSZÍTÜNK külsô redônyt, szalagfüggönyt és harmonikaajtót. Tel. 218-321, 0744- 121-714. (1349)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel. 0726-152-928. (1712)

SZÍNES televíziókat javítok a kliens lakásán. Tel. 241-631. (1644)

IDÔS nô mellé társalkodónôt keresünk Marosvásárhelytôl 25 km-re. Szállás és koszt biztosítva. Érdeklôdni a 222-469-es telefonszámon. (1709)

ÁGYBAN fekvô beteg nô mellé ápolót, gondozót keresünk. Tel. 248-705 vagy 246-078. (1953)

ELADÓK vagy kiadók kereskedelmi helyiségek Szovátafürdôn és Szovátán, a városban. Bôvebb felvilágosítás a 0265/570- 311-es telefonszámon. (1645)

MEGEMLÉKEZÉS

Június 12-én fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, a mezôbándi RENDES ANNÁRA halálának 10. és RENDES
JÁNOSRA halálának 28. évfordulóján. Emléküket örökre szívünkben ôrizzük. Hét gyermekük és azok családjai. (1690)

Már sok hosszú éve, hogy itt hagytál bennünket, vigaszunk nincs, siratjuk emléked. Fájó szívvel emlékezünk június 12-én az ilencfalvi születésû BODÓ PÓLIRA halálának 12. évfordulóján. Szerettei. (1855)

A búcsú nélküli elválás fájó emlékével, ma hittel és kegyelettel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára június 14-én, amikor a kegyetlen halál 2 éve elragadta a vámosudvarhelyi ASZTALOS FERENCZET szerettei körébôl.
Áldott emlékét örökre szívünkben ôrizzük. A gyászoló család. (1877)

"Az én jó apámnál nincs jobb a világon, hiába keresném, párját nem találom." Két szomorú év telt el, amióta eltávozott az élôk sorából a dolgos kezû, családjáért küzdô, drága jó édesapám, a maroskeresztúri id. KELEMEN ISTVÁN. Mindhiába várjuk, keressük, ô már nincs köztünk, de tudjuk, csak az hal meg, akit elfelejtenek. Legyen pihenése csendes, ne zavarják az érte hullatott könnyek. Bánatos fia, István és családja. (1948)

Mély fájdalommal emlékezünk június 12- én a drága, jószívû feleségre, gyermekre és rokonra, BOZSI
ERZSÉBETRE szül. Varga halálának második évfordulóján. A drága jó Isten adjon csendes nyugovást. Férje, József, édesanyja, Olga, apósa, Lajos és a rokonok. (1940)

Megtört szívvel emlékezünk június 12- én a forrón szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, a maroskeresztúri id. KELEMEN
ISTVÁNRA halálának 2. évfordulóján. Ma is csak úgy, mint réges- régen, ô volna a végsô menedékünk. Minden, mi fáj, mi szívünket tépi, elpanaszolnánk sorra néki, s fejünket áldott keblére hajtanánk, ha élne még a drága jó édesapánk. Könnyek csorognak végig az arcunkon elmentél tôlünk, hiányzol nagyon. Megállt a szív, mely értünk dobogott. Magadba zártad a sors ezernyi baját és búcsú nélkül itt hagytál. Sírodról a virágot elfújja a szél, de emléked szívünkben örökké él. Drága emlékét szívünkben ôrizzük örökre. Bánatos felesége, Ilonka, fia, István, leánya, Babi, menye, Ildikó, veje, Levente és három unokája: Betike, Robika és Noémi. (1939)

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1984-ben végzett orvosai a 20 éves találkozón kegyelettel emlékeznek elhunyt TANÁRAIKRA és KOLLÉGÁIKRA. (1954)

Az idô elmúlhat, szállhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz fájó emléked. Szomorú szívvel emlékezünk június 13-án a kisadorjáni születésû TÖRÖK ERZSIKÉRE halálának 5. évfordulóján. Emlékét ôrzi bánatos özvegy édesanyja és két testvére, János és családja, István és családja. (1)

ELHALÁLOZÁS

Szeretett édesanyánk, dr. RÓNA MAGDOLNA a marosvásárhelyi klinika volt szülész- nôgyógyász orvosa 2004. május 25-én elhunyt. Kérésének megfelelôen szûk családi körben búcsúztatjuk. Emlékét örökre ôrizzük: leánya, fia, unokái, testvére és közeli rokonai. (1960)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, testvér, rokon, jó barát és jó szomszéd, a csíkfalvi születésû

KÓSA EMMA szül. Török életének 81. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése folyó hó 12-én 14 órától lesz a katolikus temetô felsô kápolnájából, unitárius szertartás szerint. Bánatos férje, Kósa József. (1978)

Fájó szívvel búcsúzunk drága jó öregmamánktól, KÓSA EMMÁTÓL. Szerettei: Enikô, Loránd és Norbert. (1978)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerôs, özv. FAZAKAS JÁNOSNÉ szül. Kiss Vilma beteg szíve június 11- én rövid szenvedés után, életének 78. évében megszûnt dobogni. Temetése hétfôn, június 14-én a református temetôben lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (1982)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, LÁZÁR ÉVA JUDITH a rádióstúdió volt szerkesztôje folyó hó 11-én csendesen megpihent. A gyászoló család. Info: 0265-246-409. Részvétnyilvánítást szombaton és vasárnap 10-12, 15-17 óra között fogadunk. (-)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki Kis Jenô kollégánknak ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. Kollégái a Criscom Kft.-tôl. (1955)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik fiam, BAKK TIBOR temetésén részt vettek, fájdalmamban osztoztak. Édesanyja, özv. Bakk Attiláné. (1911)

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik CUCIAN MONICÁT utolsó útjára elkísérték, koszorúkkal és sok szép virággal búcsúztak felejthetetlen lányunktól. Örökre bánatos szülei. (-)

Copyright © Népújság - 1999